Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltforvaltningen i Vest-Agder - kontaktinformasjon

På denne siden finner du informasjon om viktige aktører i rovviltforvaltningen i Vest-Agder. Nederst på siden står kontaktinformasjonen til disse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2015


1. Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen har ansvar for bestandsforvaltning av freda rovvilt, herunder kunnskap om forekomster og tettheter av freda rovvilt i fylket. Dessuten kan avdelingen gi fellingstillatelse på skadegjørende individer av freda rovvilt, og har ansvaret for å behandle søknader om erstatning for husdyr tatt av freda rovvilt.

Landbruksavdelingen deltar også i veiledning vedrørende tap mm..

2. Rovviltnemnda for Region 1

Rovviltnemnda for rovviltregion 1 trådde i funksjon 1.4.2005. Region 1 omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Rovviltnemnda har ansvar for fordeling av fylkesvise rammer til tilskudd til skadeforebyggende tiltak og fastsetting av fellingskvoter og skadefellingskvoter på de store rovpattedyra. En forvaltningsplan for regionen er utarbeidet.

Rovviltnemndas egen nettside

3. Statens naturoppsyn (SNO)

SNO har ansvaret for dokumentasjon av mulige rovviltskader på husdyr og undersøkelse av synsobservasjoner, spor og sportegn. Til å bistå seg i dette arbeidet har SNO engasjert fem lokale rovviltkontakter.

4.Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-Agder

Utvalget er en frivillig arena for samarbeid, informasjonsutveksling og drøfting blant de viktigste aktørene i fylkets rovviltforvaltning. Fylkesmannens miljøvernavdeling er sekretariat og de halvårlige møtene dekkes av Vest-Agder Fylkeskommune. Du finner lenke til de fire siste referatene i høyre kolonne på denne siden.

5. Interkommunalt skadefellingslag

Laget ble omorganisert og utvidet i 2011 og er nå etablert som et interkommunalt lag. Det omfatter totalt ca. 70 medlemmer. Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder har «eierskapet» til fellingslaget, mens Åseral kommune er vertskommune og administrerer økonomien.

6. Kadaverhundekvipasjer

Agderfylkene har i samarbeid med Norske Kadaverhunder etablert en beredskap av frivillige som kan rykke ut og søke etter dødt bude ved mistanke om rovviltangrep. Les mer om dette i informasjonsfolderen.

Kontaktinformasjon

Organisasjon Kontaktperson Adressse Telefonnummer
Statens Naturoppsyn (SNO) koordinator Jon Erling Skåtan 4595 Tingvatn m: 482 54 803
Statens Naturoppsyn ass.koord. Kristian Eiken Olsen 4540 Åseral m: 905 33 793
Statens Naturoppsyn rovviltkontakt Ånund Rossevatn

Rossevatn
4596 Eiken

a: 38 34 80 35
p: 38 34 84 47
m: 477 60 202

Statens Naturoppsyn rovviltkontakt Audun Rossevatn Kollemo
4595 Tingvatn
a: 38 28 13 19
p: 38 34 89 94
m: 481 17 089
Statens Naturoppsyn rovviltkontakt Kurt Jerstad
(ikke tilgjengelig 20.06-10.08)
Aurebekk
4516 Mandal
p: 38 26 37 14
m: 913 64 501
Statens Naturoppsyn rovviltkontakt Tom Udø Kuliavn. 213
4618 Kr.sand
a: 38 12 37 05
p: 38 16 64 15
m: 906 95 589
Statens Naturoppsyn rovviltkontakt Olav Steinberg Stasjonsvn. 1a
4460 Moi
p: 51 40 30 51
a: 51 40 21 60
m: 414 46 398
Fylkesmannen i Vest-Agder viltforvalter Tor Punsvik Postboks 513
4605 Kr.sand
a: 38 17 62 08
p: 38 01 46 04 
m: 906 19 471
Skadefellingslaget i Vest-Agder Kjell Magne Larsen Haukeli
4580 Lyngdal
p: 38 34 37 64
m: 911 16 990
Kontaktutvalg for rovviltsaker leder Helge Fossen Kalland 4737 Hornnes p: 37 93 32 04
m: 913 55 330
Vest-Agder Sau & Geit Sven Haughom Haughom 
4440 Tonstad
p: 38 37 08 51
m: 913 41 907
Vest-Agder Bondelag Åge Gyland Gylandsv. 316,
4436 Gyland
m: 907 72 691