Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lisensjakt på ulv og jerv i Vest-Agder

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har åpnet for lisensjakt i regionen på ulv 1. oktober 2015 - 31. mars 2016 og jerv 10. september - 15. februar 2016. Her er informasjon om hvordan lisensjakta skal foregå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane) har åpnet for lisensjakt i regionen på to ulv fra og med 1. oktober 2015 og til og med 31. mars 2016. Nemnda har også åpnet for lisensjakt på inntil 8 jerv i regionen, og den jakta starta 10. september og varer til og med 15. februar 2016. Opprinnelig var lisensfellingskvoten på ulv tre individer, men et kom til fratrekk etter skadefelling i Vest-Agder i juni i år.

Rovviltnemndas vedtak om lisensjakt i Region 1

Ulv har voldt betydelige skader på bufe i Vest-Agder denne beitesesongen, men vi har ikke meldinger om observasjon i fylket i 2015. Fylkesmannen oppfordrer storviltjegere å registrere seg som lisensjegere, og anbefaler organiserte hjorteviltvald å åpne for mulighet for lisensjakt innen valdgrensene.

Krav til jegeren

Jegere som ønsker å delta må foreta særskilt registrering i Jegerregisteret. Registreringen skjer i Jegerregisteret  for hver enkelt rovviltart og hvert enkelt jaktår. Registreringen er gratis. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Du må være over 18 år og registrert som lisensjeger for å kunne delta under lisensfelling. I tillegg må du betale jegeravgiften for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Utover kravet til registrering som lisensjeger for den aktuelle arten, gjelder regler som for ordinær jakt. Alle artene det er åpnet for lisensfelling av er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere, dersom rifle benyttes under felling eller forsøk på felling. Hagle kan kun benyttes under lisensfelling av jerv.

Jegere som skal på lisensjakt plikter å holde seg oppdatert om den gjenværende kvoten på telefon (automatisk telefonsvarer): 51 56 89 00. Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes på telefon til 90 61 94 71 (Fylkesmannen) og 48 25 48 03/ 90 53 37 93 (Statens naturoppsyn).