Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Status for freda rovvilt i  Vest-Agder

Beitesesongen i 2014 var preget av betydelige ulveskader sentralt, vest og nord i Vest-Agder.  I tillegg hadde vi en kongeørnsak i Lyngdal, en jervesak i Sirdal og en gaupesak i Åseral. 

Fylkesmannen lager hvert år en orientering om rovviltsituasjonen og erstatningssøknadene. Her følger orienteringene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Skader på husdyr voldt av freda rovvilt

Årlig mer enn 40 tusen sau og lam på utmarksbeite i Vest-Agder, og i størrelsesorden 5 % av disse forsvinner. Kun et lite antall blir funnet og undersøkt, årlig i størrelsesorden 100-200 stykk. Totalt ble 33 sau og lam dokumentert drept av freda rovvilt i 2014, hvorav 30 knytta til ulv. Totalt ble det gitt erstatning for 77 sau, og 246 lam i fylket i Vest-Agder for 2014. Til sammen ble det utbetalt rovvilterstatning i fylket for ca. kr 1 000 000,-.  Viktige tapsårsaker i tillegg til rovvilt antas å være sjukdom, skader (ryggvelt, skårfester, myrhull etc.) og rødrev. Det aller meste av erstatningsutbetalinger for skader voldt av freda rovvilt skjer på grunnlag av sannsynliggjorte, ikke-dokumenterte, tap.


Publisert 27.09.2013

Lisensjakt på ulv i Vest-Agder fra 1. oktober

Ulv har voldt skader på bufe i Vest-Agder denne beitesesongen, og 26. september ga fylkesmannen skadefellingstillatelse. Rovviltnemnda i Region 1 har åpnet for lisensjakt på inntil 1 ulv i hele regionen som Vest-Agder er en del av, fra og med 1. oktober 2013 og til og med 31. mars 2014.


Publisert 26.09.2013

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av en ulv i Vennesla, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Mandal, Marnardal, Audnedal, Hægebostad og Åseral etter at fire lam er drept.


Publisert 01.06.2013

Søknader om felling av freda rovvilt rettes til Fylkesmannen fra 1. juni

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor freda rovvilt gjør skade på husdyr eller tamrein.


Publisert 02.05.2013

Status for ulv på Agder

Fire ulike ulver har besøkt landsdelen det siste året. Dette viser DNA-analyser av møkkprøver og av to felte ulver. Siste sikre observasjon av ulv ble gjort i Froland i Aust-Agder i påska. Vi ber folk melde fra til Statens Naturoppsyn ved mistanke om at de har sett ulv eller spor etter ulv.


Aktuelt

Informasjonstelefon lisensjakt
ulv og jerv
51 56 89 00

Vakttelefon rovvilt
906 19 471