Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Status for freda rovvilt i  Vest-Agder

Beitesesongen i 2014 var preget av betydelige ulveskader sentralt, vest og nord i Vest-Agder.  I tillegg hadde vi en kongeørnsak i Lyngdal, en jervesak i Sirdal og en gaupesak i Åseral. 

Fylkesmannen lager hvert år en orientering om rovviltsituasjonen og erstatningssøknadene. Her følger orienteringene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Skader på husdyr voldt av freda rovvilt

Årlig mer enn 40 tusen sau og lam på utmarksbeite i Vest-Agder, og i størrelsesorden 5 % av disse forsvinner. Kun et lite antall blir funnet og undersøkt, årlig i størrelsesorden 100-200 stykk. Totalt ble 33 sau og lam dokumentert drept av freda rovvilt i 2014, hvorav 30 knytta til ulv. Totalt ble det gitt erstatning for 77 sau, og 246 lam i fylket i Vest-Agder for 2014. Til sammen ble det utbetalt rovvilterstatning i fylket for ca. kr 1 000 000,-.  Viktige tapsårsaker i tillegg til rovvilt antas å være sjukdom, skader (ryggvelt, skårfester, myrhull etc.) og rødrev. Det aller meste av erstatningsutbetalinger for skader voldt av freda rovvilt skjer på grunnlag av sannsynliggjorte, ikke-dokumenterte, tap.


Publisert 02.06.2015

Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Audnedal og Marnardal

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på gaupe for deler av kommunene Audnedal og Marnardal i perioden fra og med 1.juni til og med 15. juni 2015


Publisert 27.05.2015

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Vest-Agder ut mai måned

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på én ulv i seks kommuner i Vest-Agder, med virkning fra og med 26. mai til og med 31. mai i år.


Publisert 29.04.2015

Fellingstillatelse på ulv er gitt for seks kommuner i Vest-Agder for 2 uker

Fylkesmannen i Vest-Agder har i dag 29. april gitt skadefellingstillatelse på en ulv i to uker.


Publisert 20.04.2015

Ulv er påvist i Vest-Agder i vår

Det er nå bekreftet at det var en hannulv som det ble registrert spor og møkk fra i Åseral i mars. Vi ber om at observasjoner av ulv meldes til SNO eller Fylkesmannen.


Publisert 10.04.2015

Ei gaupe felt under gaupejakta i Vest-Agder

Det er felt ei gaupe i Hægebostad under årets gaupejakt i februar og mars.


Publisert 21.01.2015

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Vest-Agder for 2015

{PagePropertyPlugin}

Publisert 21.01.2015

Kvotefri gaupejakt i Vest-Agder i februar og mars 2015

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har vedtatt at jakt på gaupe også i 2015 skal være kvotefri i Vest-Agder. Jakta på gaupe er storviltjakt og varer fra og med 1. februar til og med 31. mars i år.


Publisert 28.11.2014

Nær en million kroner utbetalt i rovvilterstatninger

I Vest-Agder søkte 31 saueeiere erstatning for rovviltskader siste beitesesong. Av disse har 29 fått innvilget erstatning.


Publisert 24.11.2014

Lisensjaktkvoter for ulv og jerv utvides i rovviltregion 1

Roviltnemnda for Region 1, som Vest-Agder er en del av, har 21. november i år besluttet å utvide lisensjaktkvotene på ulv og jerv.


Publisert 07.11.2014

Fylkesmannen har fått 28 søknader om rovvilterstatning

Fylkesmannen har mottatt 28 søknader om erstaning for bufe tatt av freda rovvilt. Det er søkt om erstatning for 96 sau og 329 lam. Søknadene vil bli behandlet i løpet av november.


Aktuelt

Informasjonstelefon lisensjakt
ulv og jerv
51 56 89 00

Vakttelefon rovvilt
906 19 471