Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er satt av seks millioner kroner til ordningen for 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.12.2015

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning.

Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunens/ fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc.

Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner.

Krav til hvilke prosjekter som kan finansieres med tilskuddsordningen i 2016

Norge har et variert klima med store forskjeller mellom de ulike landsdelene, og næringsstruktur, bosettingsmønster og infrastruktur varierer. Dette er i stor grad bestemmende for hvordan ulike områder berøres av klimaendringene. Å tilpasse seg klimaendringene vil derfor innebære forskjellig tilnærming i ulike geografiske områder.

I den sammenheng er kunnskap om lokale konsekvenser av klimaendringer sentralt. Med bakgrunn i dette er det satt opp følgende krav for prosjekter som kan få tilskudd:

  • Prosjektene skal bidra til å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunenes ansvarsområder, og/eller hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringene.
  • Kunnskapen som tilegnes gjennom prosjektene skal yte et bidrag til kommunale- og/eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.
  • Kunnskap og erfaringer fra prosjektene skal bidra til at kompetansen internt i  kommunen styrkes.

Les mer om tilskuddsordningen på nettsidene til Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15. januar 2016.