Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kjøp av tjenester – sekretariat for Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Fylkesmannen skal inngå ny avtale om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Setesdalsområdet for  perioden 2016 - 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sekretariatet

Det er ansvarlig fylkesmann som inngår avtale om sekretariatsfunksjon for sin villreinnemnd.   Sekretariatet skal forberede og tilrettelegge villreinnemndas saksbehandling og møtevirksomhet, og skal i nær kontakt med ulike aktører følge opp nemndas saker og ansvarsområde mellom møtene.

Miljødirektoratet har lagt utlysning av sekretærengasjementene ut på DOFFIN og Fylkesmannen i Vest-Agder har utarbeidet Konkurransegrunnlaget. Den årlige økonomiske rammen for sekretærarbeidet er eksklusiv moms kr. 250 000. Reisekostnader knyttet til møter dekkes over villreinnemndas eget budsjett. 

TILBUDSFRISTEN er satt til 1. desember 2015, og eventuelle tilbud som innkommer etter dette vil bli avvist.

Tilbud kan framsettes av enkeltmannsforetak eller annet registrert foretak, eller i form av frikjøp av arbeidstid for person som har annen hovedarbeidsgiver, slik som for eksempel en kommune.

Hva består sekretærarbeidet i?

Arbeidet omfatter ansvar for bestandsforvaltningen i medhold av naturmangfoldloven og viltloven med tilhørende forskrifter, og arbeid med ivaretakelse av villreinens leveområder i forhold til arealplanlegging, næringsutvikling og annen menneskelig påvirkning og aktivitet. Samarbeid med kommuner i disse sakene er viktig.

Villreinnemndene samles regelmessig to ganger årlig, og har arbeidsutvalg til å behandle løpende saksgang mellom disse. Sekretæren innstiller nemndas vedtak.

Sekretæren forventes å følge aktivt med i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven lokalt og regionalt.

Lokalisering vil være gjenstand for drøfting, men det vil tilbys mulighet for permanent eller periodevis kontorplass ved Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu i Tinn kommune.

Villreinnemnda

De statlige villreinnemndene ivaretar det offentlige forvaltningsansvaret for villreinbestandene innenfor nærmere fastsatte villreinområder. Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for villreinområdene Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur Roan. Totalt omfattes 19 kommuner i 5 fylker.

Det er utpekt en hovedansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd, og for Setesdalsområdet er dette Fylkesmannen i Vest-Agder. Medlemmene til nemndene foreslås av kommunene og oppnevnes av Miljødirektoratet.  Nemnda har funksjonstid for kommunevalgperioden.

Etter kommunevalget i 2015 skal det nå oppnevnes nye medlemmer til de statlige villreinnnemdene, og det skal inngås nye kontrakter om kjøp av sekretærtjenester. Gjeldende kontrakter om sekretariat  for Setesdalsområdet utløper til nyttår, men er villig til å sitte til nytt sekretariat er bestemt.  Villreinnemndene har noe ulik varighet, og det må derfor avtales nærmere når ny kontrakt om sekretærfunksjon skal gjøres gjeldende fra.