Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen er kritisk til forslag i fagrapport om ny organisering av norsk utmarksforvaltning

Fylkesmannen i Vest-Agder er kritisk til fagrapporten «Forenkling av utmarks-forvaltningen». Fylkesmannen mener fagrapporten er for faglig grunn, mangelfull og fokuserer ikke på en helhetlig utmarksforvaltning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2015

Kommunal- og moderniseringdepartementet gjennomfører nå en høring på fagrapporten «Forenkling av utmarksforvaltningen». Fylkesmannen i Vest-Agder har i sin høringsuttalelse sagt seg positiv til intensjonen i utredningen, nemlig forenkling for brukerne og at kommunene skal være førstelinjeinstans i spørsmål vedrørende utmarksforvaltning.

Fylkesmannen er positiv til de prinsipper og forutsetninger som rapporten skisserer for at slik omorganisering skal skje.  Men Fylkesmannen mener fagrapporten er for faglig grunn, mangelfull og fokuserer ikke på en helhetlig utmarksforvaltning. Rapporten bør derfor ikke nyttes til å utløse den omfattende omorganiseringen av norsk utmarksforvaltning som her foreslås. Rapporten inneholder mange virkelighetsbeskrivelser Fylkesmannen ikke kjenner seg igjen i.

Det er mange ulike interesser som skal ivaretas i utmarksforvaltningenRapporten viser til Riksrevisjonens påpeking av negative utviklingstrekk i utmarksforvaltning. Det vises til at det fortsatt foregår nedbygging av strandsone, vassdragsbeltet, høyfjell med mere i strid med nasjonale politikk og sentrale føringer. Denne uheldige utvikling kan skyldes for sprikende nasjonale signaler, men vi erfarer også at kommuner kan sette lokale hensyn foran nasjonale og regionale føringer.

Fylkesmannen er særlig opptatt av hvordan kvaliteten på utmarksforvaltningen ivaretas, og eventuelt forbedres ved den foreslåtte omorganisering. Rapporten foreslår å redusere Fylkesmannens muligheter til å påse at nasjonal politikk følges opp i den lokale arealforvaltningen. Fylkesmannen frykter at en svekkelse av regionalt tilsyn vil medføre at de negative trendene som Riksrevisjonen viser til vil bli forsterket. Fylkesmannen er kritisk til hvorvidt egne foreslåtte utmarksstyrer vil kunne forenkle, effektivisere eller forbedre dagens utmarksforvaltning.

Høringsdokumentet foreslår nedleggelse av verneområdestyrer og statlige villreinnemder og deres myndighet overført til utmarksstyrer. Fylkesmannen ser ikke gevinsten ved dette forslaget, men tror det snarere vil redusere effektivitet, brukervennlighet og kvalitet på utmarksforvaltningen  slik vi kjenner den i Vest-Agder. Fylkesmannen  frykter at utmarksstyrer med ansvar for villreinforvaltningen vil føre til en dårligere ivaretagelse av hensynet til villreinens allerede utsatte leveområder, og vil fraråde at de statlige villreinnemndene legges ned.