Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturmangfold

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Kjøp av tjenester – sekretariat for Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Fylkesmannen skal inngå ny avtale om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Setesdalsområdet for  perioden 2016 - 2020.


Samarbeid om bedre rypeforvaltning på Agder

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene med samarbeidspartnere har arrangert seminar om bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av våre rypebestander.


Publisert 02.09.2015

Rypejegerne på Agder anbefales å vise måtehold i år

Årets taksering av ryper i fjellområdene i Aust- og Vest-Agder tyder på en svak rypebestand i år, selv om resultatene varierer fra område til område. Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene råder derfor rypejegerne til å vise måtehold og spare de stedegne produksjonsfuglene.


Publisert 02.06.2015

Mulig observasjon av mårhund i Lindesnes

Natt til 1. juni gjorde en bilist en observasjon av en mulig mårhund ved Tarvannet i Lindesnes kommune. Fylkesmannen ber alle som kan ha observert mårhund i området om å melde fra til Statens naturoppsyn eller Fylkesmannen.


Publisert 07.05.2015

Kystlynghei er utvalgt naturtype

Regjeringa har vedtatt at kystlynghei får status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Dette er en gledelig nyhet for alle som er interessert i det åpne kystlandskapet med store biologiske og kulturhistoriske verdier.


Publisert 13.04.2015

Mulig observasjon av mårhund i Åseral

Natt til 11. april i år gjorde to bilister en observasjon av mulig mårhund ved Flystveit i Åseral. Fylkesmannen ønsker å få inn eventuelle andre observasjoner i området.


Publisert 23.03.2015

Foredrag fra konferanse om naturmangfoldloven 2015

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og Fylkesmannen arrangerte 10. og 11. mars konferansen "Naturmangfoldloven under lupen". Det var omlag 80 deltakere. Foredragene fra konferansen legges ut på denne siden.


Publisert 18.02.2015

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inn i Naturbase

Miljødirektoratet har nylig lansert en oversikt over arter som det er spesielt viktig at myndigheter og næringsliv tar hensyn til i forvaltningen av arealer og natur i Norge.


Publisert 03.02.2015

Fylkesmannen er kritisk til forslag i fagrapport om ny organisering av norsk utmarksforvaltning

Fylkesmannen i Vest-Agder er kritisk til fagrapporten «Forenkling av utmarks-forvaltningen». Fylkesmannen mener fagrapporten er for faglig grunn, mangelfull og fokuserer ikke på en helhetlig utmarksforvaltning.


Publisert 23.01.2015

Fjellreven får bedre beskyttelse

Kongen i statsråd vedtok i dag at fjellreven skal få økt beskyttelse som prioritert art. Vedtaket vil bidra til en fortsatt positiv utvikling for de norske bestandene.