Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rapporter

Det er blitt utarbeidet mange rapporter som beskriver gjennomførte tiltak og miljøtilstanden i og rundt Kristiansandsfjorden. Slike rapporter er viktige for å vurdere fremdriften av oppryddingsarbeidene og for å følge med tilstanden i fjorden.

 

Utvalgte tiltaksplaner, risikovurderinger, overvåkingsrapporter og andre nyttige rapporter publiseres her:

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2015

 

Kartlegging av forurensningstilstanden:

Kartlegging av forurensningstilstanden i jordsmonnet i Kristiansand (Multiconsult 2010)

Kartlegging av forurensningstilstanden i over- og bekkevann (Multiconsult 2010)

Kartlegging av forurensning i materiale fra kummer og sluk, samt mellomlager på Dalana (Multiconsult 2013)

  

 

Risikovurderinger:

Biotilgjengelighet og toksisitet av miljøgifter i sedimentene ved Bredalsholmen (NIVA 2007)

Risikovurdering av sedimenter i Fiskå-/Elkembukta (NIVA 2014) 

  

 

Tiltaksplaner:

Revidert tiltaksplan for forurensede sedimenter - Kristiansandsfjorden (Det Norske Veritas 2011)

 

 

Overvåkingsrapporter:

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden 2012 (NIVA 2013)

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden 2011 (NIVA 2012)

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden 2010 (NIVA 2011)

Resipientovervåking: Undersøkelser i Østerhavn ved utslipp fra Otraledningen (NIVA 2011)