Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden har lenge vært en av Norges mest forurensede fjorder. Mange år med aktive tiltak har imidlertid ført til minkende miljøgiftmengder i fjorden, og etter 30 år med strenge kostholdsråd er det nå er trygt å spise fisk fra hele Kristiansandsfjorden. Likevel er det en lang vei å gå før fjorden kan friskmeldes. Fylkesmannen jobber videre mot en bedre kjemisk og økologisk tilstand i fjorden. Dette skjer i samarbeid med Miljødirektoratet, Kristiansand kommune og industribedrifter i området. 

Fra Vestre havn til Grønningen fyr

Kristiansandsfjorden er fjorden utenfor Kristiansand. Den er opptil 260 meter dyp og strekker seg over om lag 5,5 nautiske mil (10 km) fra Vestre havn til åpent hav i Skagerrak sør for Oksø og Grønningen fyr. Fjorden har to innløp; Østergapet mellom Oksøy og Grønningen og Vestergapet mellom Flekkerøy og Kroodden. Topdalsfjorden er en sidearm av fjorden som går fra Topdalselvens munning til Gleodden/Marvika. Videre renner elven Otra ut i Kristiansandsfjorden.

Kart over Kristiansandsfjorden

En av Norges mest forurensede fjorder

Kristiansandsfjorden har lenge vært en av Norges mest forurensede fjorder. Forurensningen fra industri, skipstrafikk, søppelfyllinger og kloakkanlegg har vært meget sammensatt, og har belastet fjorden med tjærestoffer (PAH), tributyltinn (TBT, antibegroingsmiddel på båter), klororganiske forbindelser (f.eks. polyklorerte bifenyler, PCB), tungmetaller og andre grunnstoffelemener. Mens de direkte utslippene fra industrien har blitt betydelig redusert siden 1980/90-tallet, har de til dels sterkt forurensede sedimentene lenge spilt en sentral rolle i å opprettholde miljøgiftkonsentrasjonene i fjorden. Når disse stoffene når et visst konsentrasjonsnivå er det fare for skade på livet i fjorden og ikke minst på human helse ved inntak av sjømat. I mange områder av Kristiansandsfjorden har miljøgiftnivåene vært alarmerende høye. I forbindelse med den nasjonale satsingen på opprydding av forurensede marine sedimenter ble Kristiansandsfjorden i 2002 valgt ut som ett av fem pilotområder, og «Pilotprosjektet Kristiansandsfjorden» ble til. Siden er en rekke tiltak for å redusere forurensningene gjennomført. Fylkesmannen har ledet arbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet, industrien, Kristiansand kommune og forsvaret. Pilotprosjektet ble avsluttet i 2006, men arbeidet har blitt videreført gjennom Vannforskriften, som iverksetter EUs Vannrammedirektiv i Norge. Forskriften har som mål at alle vannforekomstene skal oppnå en god miljøtilstand, det vil si at både miljøgiftkonsentrasjonene i sedimentene og vannet er lave (god kjemisk tilstand) og dyre- og plantelivet er ved god helse (god økologisk tilstand). I mange deler av Kristiansandsfjorden har det derfor vært behov for forbedrende tiltak siden den kjemiske og økologiske tilstanden der har vært dårlig eller svært dårlig.

Tiltak og overvåking

Tiltakene har hatt som mål å stanse forurensningskilder og å fjerne eller kapsle inn sterkt forurenset sjøbunn. Det er mudret om lag 35 000 m3 forurenset sjøbunn i Torsvika, Marvika, Hannevika, ved Bredalsholmen og i flere småbåthavner. Mer enn 450 000 m2 forurenset sjøbunn er dekket til i Hannevika, Kolsdalsbukta, Kongsgårdbukta og ved Bredalsholmen.

Overvåking av den kjemiske og økologiske tilstanden i fjorden i regi av NIVA viser at tiltakene har gitt uttelling og fjorden er på bedringens vei. Mengdene av miljøgifter i blåskjell, torsk og krabbe var lavere i 2012/2013 enn i 2006. De tre vannforekomstene «Kongsgårdbukta-Marviksbukta», «Østergapet-indre» og «Kristiansandsfjorden-indre» tilfredsstiller i dag kravet om god miljøtilstand. Kravet er enda ikke er oppfylt i «Kristiansandsfjorden-indre havn». 

Revidert kostholdsråd

Det er nettopp disse resultatene som Mattilsynet på anmodning fra Fylkesmannen har brukt til å revidere kostholdsrådet for fjorden. Det er nå trygt å spise fisk fra Kristiansandsfjorden, til og med fra Kristiansand Havn! Fremdeles advares det mot å spise blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya-Dybdingen-Bragdøya og Andøya, samt brunmat i taskekrabber fra Kristiansandsfjorden. De reviderte kostholdsrådene viser at tiltakene har gitt samfunnsnyttige resultater, men også at arbeidet ikke må stoppes her. les mer om Mattilsynets kostholdsråd på matportalen.no.

Fremdeles noe forurenset sjøbunn

Sjøbunnen er fremdeles sterkt forurenset i deler av fjorden. Noen av disse områdene, som Vigebukta og sjøområdet ved Andøya vil bli ryddet i nær framtid. Opprydding i andre områder krever nærmere utredning for å finne best mulig tiltak, og tilførsels- og spredningsberegninger må gjøres før vi vurderer tiltak.

Forurenset grunn og overvann

Avrenning fra forurenset grunn, veier og bebyggelser er kilder for tilførsel av miljøgifter til fjorden. Flere områder med forurenset grunn har blitt ryddet. Dette gjelder gamle deponier ved Bredalsholmen veteranskipsverft, i Torsvika og i Kongsgårdbukta, samt forurensede masser i Marvika og på Tangen. Kartlegginger av miljøgifter viser at jorda i deler av kommunen fortsatt er forurenset av ulike miljøgifter, i hovedsak kobber, bly, arsen og nikkel. Dette skyldes i stor grad tidligere luftutslipp fra industrien. Konsentrasjonene er høyest i industripåvirkede områder, og vestsiden av byen er dermed sterkere forurenset enn østsiden av byen. Dette er i seg selv et miljøproblem, men hvorvidt miljøgifter i grunnen spres til Kristiansandsfjorden og hvor stor betydningen av dette er for miljøtilstanden i fjorden, gjenstår å utrede. Dette vil være et av fokusområdene for Fylkesmannen og samarbeidspartnere i den kommende tiden.

En annen kilde som kan være av betydning for forurensningssituasjonen i fjorden er tilførselen av miljøgifter fra over- og bekkevann, som er forurenset av PAH, kobber, nikkel og sink, spesielt i sentrumsnære strøk og industripåvirkede områder. Det viser seg også at konsentrasjonene av kobber, nikkel og sink sammenfaller godt med konsentrasjoner målt i jordsmonnet, noe som tyder på at det er en sammenheng mellom jord- og vannforurensning. Det gjenstår å beregne mengder av miljøgifter som tilføres Kristiansandsfjorden via over- og bekkevann, samt å vurdere om denne tilførselen er av betydning for forurensningstilstanden i Kristiansandsfjorden. Hvis det viser seg at mengdene er av betydning må det vurderes tiltak for å stanse avrenningen eller for å rense vannet før det når fjorden.

Veien videre

At miljøgiftkonsentrasjonene i Kristiansandsfjorden er på vei ned er positivt, men veien stopper ikke her. Etter at de store punktkildene for forurensning er stoppet og «hotspottene» i den forurensede sjøbunnen er ryddet, må vi se Kristiansandsfjorden som en helhet. Kilder til forurensning fra landsida må utredes nærmere og tilførsels- og spredningsveier for miljøgifter i fjorden må belyses. Fylkesmannen initierer nå et felles overvåkingsprogram for miljøutviklingen i fjorden. Flere industribedrifter har egne overvåkingsprogrammer for sine fjordområder, og disse skal nå innlemmes i et skreddersydd overvåkingsprogram for hele fjorden.


Publisert 24.02.2015

Rapporter

Det er blitt utarbeidet mange rapporter som beskriver gjennomførte tiltak og miljøtilstanden i og rundt Kristiansandsfjorden. Slike rapporter er viktige for å vurdere fremdriften av oppryddingsarbeidene og for å følge med tilstanden i fjorden.

 

Utvalgte tiltaksplaner, risikovurderinger, overvåkingsrapporter og andre nyttige rapporter publiseres her:

 


Publisert 24.02.2015

Tillatelser

Når det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn eller på land er det svært viktig at arbeidene utføres under fastsatte vilkår slik at spredning av forurensede masser forhindres. Slike tiltak krever derfor tillatelse fra Fylkesmannen, som vurderer om tiltakshaveren har tilstrekkelige avbøtende tiltak for å hindre negative påvirkninger av miljøet.

 

Nye tillatelser (f.o.m. 2015) vil publiseres her:


Publisert 24.02.2015

Pålegg etter forurensningsloven

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for mange virksomheter og tiltak, deriblant flere industribedrifter og skipsverft som har forurenset fjordbunnen over mange tiår med aktive utslipp av miljøgifter. Over de siste 15 årene har Fylkesmannen gitt pålegg til flere virksomheter om å fjerne eller kapsle inn betydelig forurenset sjøbunn for å forbedre miljøtilstanden i fjorden. I tillegg ble det gitt pålegg om å rydde opp i forurenset grunn på land.

 

De nyeste påleggene (f.o.m. 2015) vil publiseres her: