Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hennig-Olsen Eiendom AS får tillatelse til å gjenoppta anleggsarbeider i Hannevika

Etter midlertidig stans av anleggsarbeider som medførte blakking av sjøen, ved sjøkanten i Hannevika ga Fylkesmannen den 13. november Hennig-Olsen Eiendom AS tillatelse til gjenoppstart av arbeidene. Tillatelsen er gitt med vilkår som skal sikre at det ikke skjer ytterligere utslipp av enten partikler eller miljøgifter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hennig-Olsen Eiendom AS er i gang med å etablere et nytt kjøredekke over Hannevikbekken. Arbeidene omfatter peling av 18 stålkjerner i grunnen ved sjøen. Den 7. oktober 2015 ble Fylkesmannen varslet om partikkelspredning fra pelingsarbeidene i Hanneviksbukta. Fylkesmannen stanset da arbeidene for å hindre ytterligere forurensning.

Konsulentfirmaet Rambøll undersøkte vannprøver fra det blakkede (turbide) vannlaget og konkluderte med at det er sannsynlig at blakkingen skyldes utslipp av returmasser fra pelingsarbeidene. Returmassene inneholder sjøbunnsmateriale, som er forurenset med blant annet kvikksølv.

Hannevika har lenge vært et sterkt forurenset område i Kristiansandsfjorden. Det er gjennomført flere tiltak (i hovedsak tildekking med sand) for å forbedre forurensningstilstanden i bukta, og dermed forbedre levevilkårene for marine dyr- og plantearter. I dag er både den kjemiske og økologiske tilstanden forbedret. Les mer om oppryddingsarbeidene på www.kristiansandsfjorden.no

Fylkesmannen anser forurensningen fra anleggsarbeidene som svært alvorlig. Kvikksølv er et meget giftig tungmetall, som ikke brytes ned. Forurensningen er i strid med forurensningslovens
§ 7.

For å kunne oppheve stans av arbeidene krevde Fylkesmannen en redegjørelse fra tiltakshaveren for hvordan ytterligere forurensning skal forhindres. En tillatelse etter forurensningsloven skal sikre at den oppadgående trenden i økologisk og kjemisk tilstand i Hannevika opprettholdes ved å forhindre ytterligere forurensning.

Fylkesmannen ga Hennig-Olsen Eiendom AS tillatelse til gjenoppstart av anleggsarbeidene 13. november 2015. Tillatelsen er gitt med vilkår. Vilkårene omfatter blant annet oppsamling og prøvetaking av alle masser (vann, sjøbunn, grunn) som graves eller pumpes opp under arbeidene. Partikkelkonsentrasjonen (turbiditeten) skal også overvåkes. I tillegg er Hennig-Olsen Is AS pålagt å gjennomføre kjemiske undersøkelser av tildekkingsmassene i Hannevika for å vurdere om utslippet har medført forurensning av rene masser.