Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forurensning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Hennig-Olsen Eiendom AS får tillatelse til å gjenoppta anleggsarbeider i Hannevika

Etter midlertidig stans av anleggsarbeider som medførte blakking av sjøen, ved sjøkanten i Hannevika ga Fylkesmannen den 13. november Hennig-Olsen Eiendom AS tillatelse til gjenoppstart av arbeidene. Tillatelsen er gitt med vilkår som skal sikre at det ikke skjer ytterligere utslipp av enten partikler eller miljøgifter.


Kontrollerer mudring og dumping av masser i sjø

Mudring, dumping og utfylling av masser i sjø og vassdrag kan påvirke miljøet. Miljømyndighetene kontroller i høst slike anleggsarbeider i 13 fylker. Vest-Agder er med i aksjonen.


Publisert 01.09.2015

Tillatelse til mudring og tildekking av forurensede sedimenter og til etablering av strandkantdeponi i Flekkefjord

Store deler av sjøbunnen i Flekkefjord er forurenset. Miljøgiftene utgjør en risiko for skade på både det marine økosystemet og human helse. Med finansiell støtte fra Miljødirektoratet skal de forurensede sedimentene nå fjernes eller kapsles inn for å redusere risikoen. Fylkesmannen har gitt Flekkefjord kommune tillatelse til disse omfattende tiltakene.


Publisert 18.06.2015

Søknad om tillatelse til tiltak for opprydding i forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord, og tillatelse til strandkantdeponi.

Flekkefjord kommune søker om tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Flekkefjord, samt etablering av strandkantdeponi i Tjørsvågstrand for behandling av de mudrede massene.


Publisert 04.06.2015

Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Miljømyndighetenes kontroll av 48 skipsverft viser svært varierende kunnskap om miljøregelverket og hvilke konsekvenser virksomheten kan ha på miljøet.


Publisert 15.04.2015

Tillatelse til utfylling i Kjørrefjord

Fylkesmannen gir tillatelse til utfylling i sjø ved Kjørrefjord, Farsund kommune.


Publisert 19.03.2015

Starter rydding i Gimlemoen skytefelt etter påske

Forsvarsbygg Skifte eiendom starter nå arbeidet med å rydde og sanere leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skytefelt. En sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkant av anleggsområdet vil bli avsperret. Arbeidene starter 7. april.


Publisert 20.02.2015

Glencore Nikkelverk søker om fornyet utslippstillatelse (2013/536)

{PagePropertyPlugin}

Publisert 05.02.2015

Vellykket forurensningskonferanse 2015

Den årlige forurensningskonferansen ble avholdt onsdag 4. februar. Oppslutningen var av de beste noensinne! Fikk du ikke med deg alt, kan du finne innleggene på denne siden.


Publisert 28.04.2014

Miljøgifter i sjø: Prosjektstøtte til Rene Listerfjorder.

Rene Listerfjorder får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet for å sikre arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Flekkefjord, Fedafjorden og i Farsund.