Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Aktuelt

Miljødirektoratet har laget forslag til ny forskrift om fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø, som skal gjelde fra og med 2016.

Dagens forskrift om fiskeregler ble vedtatt i 2012, og skal gjelde for 4 år. Dette betyr at reglene skal gjennomgås og eventuelt justeres før neste fiskesong.Vi er i gang med å revidere forskriften, og den vil bli vedtatt før sesongen 2016. Målet med reglene er at det ikke skal fiskes mer enn at det er nok gytefisk igjen i vassdraget etter fiskesesongen.

Fiske etter laks og sjøaure med stang og håndsnøre i sjøen er tillatt hele året. Oter er ikke tillatt i Vest-Agder.

De som skal fiske i elvene og med kilenot i sjøen må huske å betale fiskeravgiften. Sett dere også godt inn i fiskereglene som gjelder det fisket du skal utøve. Klikk på lenkene i boksene øverst på siden.

Skitt fiske! 


Oppsummering av årets fiskesesong - treg start, men god avslutning

Fiskesesongen er nå avsluttet i de fleste elvene i fylket. Innrapportert fangst viser at det til sammen er fanget nærmere 19 tonn laks i elvene i 2015. Dette på tross av treg start på fiskesesongen i de fleste elvene.


Publisert 17.06.2015

Nye fiskeregler for laks og sjøørret på høring

Miljødirektoratet har laget forslag til ny forskrift om fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø, som skal gjelde fra og med 2016. Høringsfrist er 4. september 2015.


Publisert 25.03.2015

TEFA-seminaret 2015 - her er foredragene

{PagePropertyPlugin}

Publisert 05.11.2014

Oppstartsseminar for «Krafttak for laksen i sør»

Fylkesmennene i Agderfylkene arrangerte sammen med Miljødirektoratet, oppstartsseminar for "Krafttak for laksen i sør" 3. og 4. november. "Krafttak for laksen i sør" er et nasjonalt forsknings- og tiltaksprogram for økt produksjon og høsting av laks, sjøaure og ål, optimal forvaltning av elvene og mer verdiskaping.


Publisert 11.08.2014

Tørr fiskesesong har gitt lave fangster

Midtsesongevaluering er nå gjennomført i elvene, og fangsttallene bærer preg av at det har vært en tørr og varm sommer, med lav vannføring og dårlige fangstforhold i flere av elvene. Sesongen forlenges i Otra, Mandalselva og Tovdalselva, mens reglene forblir uendret i de andre elvene.


Publisert 04.07.2014

NVE bøtelegger Agder Energi og Otteraanens Brugseierforening etter fiskedød i Otra og Mandalselva

 

Forrige uke førte brå senkning av vannstand i Otra og Mandalselva til stranding av store mengder ungfisk. NVE vil nå ilegge kraftselskapene overtredelsesgebyr etter vannressursloven. Fylkesmannen håper dette vil føre til at rutinene forbedres slik at hendelsene ikke gjentar seg.


Publisert 03.07.2014

Forbud mot fiske etter laks og sjøaure i forbudssone Furøya, Tvedestrand

Forbudet gjelder fra og med 4.7. 2014 til og med 20.6.2017.


Publisert 27.06.2014

Rask nedtrapping i vannstand har ført til skade på laks- og ørret i Otra og Mandalselva

I Mandalselva og Otra har det vært meldt om større mengder død fisk de siste dagene. Rask nedtrapping i vannstanden har ført til stranding av laks og ørret, og det ser ut til å ha gått spesielt hardt ut over yngelen. Vi mener dette er svært beklagelig, og vurderer anmeldelse etter naturmangfoldloven.


Publisert 24.04.2014

Ulovlig garnfiske

Statens naturoppsyn på Agderkysten avdekket ulovlig garnfiske ved en større kontroll i påsken.


Publisert 05.03.2014

Ny forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med laks og sjøaure

Nå blir det enklere å vite hva som er tillatt og ikke tillatt, både for fritidsfiskere og oppsyn.