Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avfall og gjenvinning

Oppdatert 03.01.2022

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 27.05.2015

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter, ideelle stiftelser, friluftsråd og interkommunale avfallsselskaper kan søke om midler. Søknadsfristen er 15. juni 2015.


Publisert 21.04.2015

Ta et tak på strandryddedagen 9. mai!

Strendene våre er fulle av søppel. Den 9. mai er strandryddedag, og Fylkesmannen oppfordrer alle til å bidra. Miljøvernavdelingen går foran som godt eksempel.


Publisert 24.02.2015

Overføring av tillatelse for miljøstasjon på Vestre-Vik tilhørende HÅR IKS til Skeie

{PagePropertyPlugin}

Publisert 20.09.2013

Kontroll av mottaksanlegg for farlig avfall i Vest-Agder

Alle  mottaksanlegg for farlig avfall vil bli kontrollert av Fylkesmannens miljøvernavdeling i slutten av september.