Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Akvakultur

Oppdatert 03.01.2022

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Statsforvalterens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvalterens  vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Statsforvalteren som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer


Melding om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektøren meldte 17. september 2015 at de har mottatt melding om rømt oppdrettslaks på Lista i Farsund kommune. Vi oppfordrer alle som observerer laks, som kan være rømt oppdrettsfisk, om å melde fra.


Publisert 01.10.2014

Fylkesmannen går mot å tillate økt biomasse i lakseoppdrett nå

Fylkesmannen i Vest-Agder er positive til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, men mener at Nærings- og fiskeridepartementets forslag til "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" ikke ivaretar dette. Kapasiteten i biomasse bør derfor ikke økes nå.