Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

...
Nyhetssaker om Miljø og klima publisert før 16. september 2015

finner du også på våre gamle nettsider fram til 31. desember 2015.
...


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


13.12.2015

Tre nye områder vernet ved frivillig skogvern

Regjeringen har opprettet Kile og Hægbostad naturreservater, og utvidet Geislafoss naturreservat i dag. Reservatene representere områder med verdifulle innslag av gammel løvskog og blandingsskog av nasjonal og regional betydning.


08.12.2015

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er satt av seks millioner kroner til ordningen for 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.


Rovvilterstatninger 2015 – ulveskader gir erstatning

I Vest-Agder søkte 22 saueeiere om erstatning for rovviltskader siste beitesesong. 21 av disse har fått innvilget erstatning. Totalt erstatningsbeløp er på 725 955 kr.


Klimaforhandlinger og rockeband?

Kjenner du disse bandene? Disse navnene er aktuelle i forbindelse med klimaforhandlingene i Paris.


Hennig-Olsen Eiendom AS får tillatelse til å gjenoppta anleggsarbeider i Hannevika

Etter midlertidig stans av anleggsarbeider som medførte blakking av sjøen, ved sjøkanten i Hannevika ga Fylkesmannen den 13. november Hennig-Olsen Eiendom AS tillatelse til gjenoppstart av arbeidene. Tillatelsen er gitt med vilkår som skal sikre at det ikke skjer ytterligere utslipp av enten partikler eller miljøgifter.


E18/E39 Ytre ringveg - Fylkesmannen støtter kommunene

- I arbeidet med å komme fram til vårt endelige råd til departementet, har vi lagt stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.


Kjøp av tjenester – sekretariat for Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Fylkesmannen skal inngå ny avtale om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Setesdalsområdet for  perioden 2016 - 2020.


Høring - Forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat

Fylkesmannen sender utkast til forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune på høring. Høringsfristen er 1. desember 2015.


Samarbeid om bedre rypeforvaltning på Agder

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene med samarbeidspartnere har arrangert seminar om bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av våre rypebestander.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel