Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vær nøyaktig når du fyller ut søknader om produksjonstilskudd og andre jordbrukstilskudd!

De siste årene har myndighetene blitt mer opptatt av kontroll av søknader om offentlige midler i alle sektorer. Dette gjelder også midlene som går over statsbudsjettet i jordbruksavtalen. Det kan få økonomiske konsekvenser om det du fører på søknader ikke stemmer eller om du bryter miljøregelverk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2015

Trekk for miljøkrav som ikke er oppfylt

Du har ikke rett på areal- og kulturlandskapstilskudd for den aktuelle søknadsomgangen om du bryter miljøregelverk, for eksempel ved inngrep på landskap og kulturminner eller ved å ha for smal kantsone mot vassdrag. Du må sette igjen ei kantsone til bekk og vann for å motvirke avrenning. Kantsona skal være minst to meter fra åpent vann ved normalvannstand og mer der dette er nødvendig for å hindre avrenning. Denne kantsona skal du ikke jordarbeide. Du kan dessuten ikke bruke plantevernmidler nærmere enn tre meter fra overflatevann. (Unntak kan vær f.eks. stubbebehandling som kommunen har forhåndsgodkjent særskilt som en del av skjøtselen av kantsona).
Miljøplan er flytta over til KSL, men kommunen kontrollerer fremdeles at du har gjødslingsplan og plantevernjournal i orden. Mangler fører til trekk av inntil 20 % av produksjonstilskuddet for hver av disse to. Krysser du ja, men ikke har gjødslingsplan/plantevernjournal på plass, må du i tillegg regne med avkorting for feilopplysninger. Se nedenfor.

Kort frist for å melde tilføyelser

Skulle du ha glemt å føre opp noe på søknaden om produksjonstilskudd, har du bare en måned på deg etter søknadsfristen til å kontakte kommunen og få retta opp søknaden. Oppdager du det etter 20. februar eller 20. september, er det for seint – med mindre du har grunn for å søke dispensasjon fra søknadsfristen (f.eks. om du var satt ut pga. sykdom).

Avkorting ved feilopplysninger

Dersom du fører opp mer enn du disponerer av f.eks. areal eller dyr i søknaden om produksjonstilskudd, kan det føre til at du får mer tilskudd enn du har rett på. Blir dette oppdaga, skal kommunen ikke bare rette opp tallene slik at de stemmer med faktiske forhold. I tillegg skal kommunen vurdere avkorting som reaksjon på feilopplysninger. Tilsvarende regler gjelder for alle tilskuddsordninger innen jordbruket. Du må regne med avkorting også om årsaken var en slurvefeil fra din side eller at du ikke hadde satt deg godt nok inn i reglene. Les i veiledningsheftet, både det generelle stoffet og det som står om tilskuddene du søker på. Forskrift og rundskriv kan gi mer informasjon. Du finner regelverket på www.landbruksdirektoratet.no.