Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


Publisert 27.05.2014

Presiseringar om tilskott til drenering

Kva er systematisk grøfting, og kva må ein grøfteplan innehalda?

Fylkesmannen tek imot mange vedtak om tilskott til drenering av jordbruksjord frå kommunane, og vi ser at det er ulik tolking av kva som er systematisk grøfting og annan grøfting. Løyvd tilskott kan bli ulikt alt etter kva ein legg til grunn.


Publisert 07.01.2014

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark

 

Investeringstiltaka skal medvirke til betre utnytting av beiteområda, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområda.  Søknadsfristen for 2014 er sett til 1. februar.


Publisert 09.09.2013

Erstatningsordningene

Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter ulike ordninger for erstatning. En oversikt over disse finnes under "Erstatning" i hovedmenyen på hjemmesida til SLF.


Publisert 03.09.2013

Oversikt over ulike tilskudd

Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter flere tilskuddsordninger for landbruket.  Du finner en oversikt over de ulike ordningene på SLF sin nettside, se lenka "SLF-tilskudd" opp til høgre på denne sida.