Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prioriterte kulturlandskap

Tilskuddsordningene skal stimulere til skjøtsel av lokalt verdifulle jordbrukslandskap og utmark som er prioritert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2013

I regionalt miljøprogram for Vest-Agder har kommunene i samråd med Fylkesmannen valgt ut kulturlandskap de vil prioritere for å unngå tilgroing. Til høyre finner du detaljert kart over områdene i kommunene pr. 2015.

Det kan ikke gis tilskudd både til slått og beiting av samme areal. Dersom arealet både slås og beites, regnes arealet som eng hvis det er tatt en slått på arealet. Det kan bare utbetales ett beitetilskudd til samme beitedyr for en beitesesong.

Tilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
Det kan gis arealtilskudd for slått av fulldyrka og overflatedyrka eng hvis disse kravene er oppfylt:
• Areal det søkes tilskudd for skal tegnes inn på kart i Altinn eller på kart vedlagt søknaden.
• Det er et krav at arealene brukes på en slik måte at det ikke kan oppstå fare for avrenning av gjødsel til vassdrag eller forurensing av vann og vassdrag med plantevernmidler.
• Engarealet skal slås minst en gang i sesongen.
• Gjengroing skal motarbeides aktivt, om nødvendig skal arealene ryddes manuelt.
• Kulturminner i eller i tilknytning til arealene skal skjøttes tilfredsstillende.

Tilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
Det kan gis tilskudd for storfe (inkludert melkekyr og ammekyr), geit, sau, hest og hjort som beiter i minst 8 uker i perioden fra 1. mai til 15. oktober på innmarksareal hvis disse kravene er oppfylt:
• Areal det søkes tilskudd for skal tegnes inn på kart i Altinn eller på kart vedlagt søknaden.
• Innmarksareal skal være inngjerda.
• Det skal foreligge avtale hvis det søkes om tilskudd for hest som eies av andre enn søker.
• Antall beitedyr skal være tilpassa arealet slik at en får en effektiv utnyttelse av beitet. Derfor er det satt et tak på tilskudd pr. dekar beiteareal på kr 150 pr. dekar.
• Det skal oppgis antall dekar og dyreenheter som går på innmarksareal. 1 sau/lam/geit/kje = 1 dyreenhet, 1 ungdyr av storfe/hest/hjort = 3 dyreenheter, 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter.

Tilskudd til beite i prioritert utmark
Det kan gis tilskudd for storfe (inkludert ammekyr), geit, sau, hest og hjort som beiter i minst 8 uker i perioden 1. mai til 15. oktober. I prioriterte utmarksområder kan det også gis tilskudd til utegangersmåfe, med krav om at disse beiter i området hele året og tar opp det vesentligste av næringsbehovet fra beitet. Tillatelse fra Mattilsynet vedlegges dersom dyra ikke har tilgang til oppholdsrom og dette ikke er sendt med tidligere.

Tilskudd til drift av beitelag
Formål: Tilskuddet skal bidra til best mulig utnytting av beite i utmark og redusere tap av dyr gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta fellestiltak i beiteområdet. Godkjente beitelag kan søke om tilskudd til drift elektronisk via Altinn. Søknadsfrist for dette er 15. november. Nye beitelag skal godkjennes av kommunen innen 1. mai.

Lenke til utfyllende bestemmelser for beitelag