Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kulturmiljøer og kulturminner

Tilskuddsordningene skal bidra til å synliggjøre og skjøtte kulturminner og kompensere for driftsulemper.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2013

Søker skal ha skøtselsplan der kulturminnet er kartfestet og skjøtsel er beskrevet i samsvar med retningslinjer gitt i informasjonsbrosjyre. Planen skal være godkjent av kommunen. Ved skjøtsel er det viktig å ikke gjøre skade. Ta kontakt med kulturminnevernet i fylkeskommunen ved tvil.

Tilskudd til skjøtsel av gravminner
Gravminner må være automatisk freda kulturminne og være registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.

Tilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner: buveier
Buveier må være automatisk freda kulturminne og være registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. En buvei skal ha steingard på den ene eller begge sider som skal vedlikeholdes. Det kan søkes om tilskudd til buvei under skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner. Er buveien under 100 meter, skriv 1 dekar i søknadsskjema. Er buveien over 100 meter, skriv 2 dekar.

Tilskudd til skjøtsel av bakkemurer
En bakkemur må være minst 50 cm høy og vedlikeholdes. Merk at det ikke gis tilskudd til steingjerder i Vest-Agder.