Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Biologisk mangfold

Tilskuddsordningene skal bidra til å ta vare på biologiske verdier i jordbrukets kulturlandskap. For alle ordningene skal det foreligge skøtselsplan med kart. Skjøtselsplanen skal godkjennes av kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2013

Tilskudd til skjøtsel av slåttemark
Slåttemark må være registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. Arealet skal ikke sprøytes eller gjødsles. Slått må utføres slik at artsrikdommen blir ivaretatt.

Tilskudd til skjøtsel av kystlynghei
Areal med kystlynghei må være registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. I kystlynghei skal det være 3 måneders vinterbeiting og lyngsviing.

Tilskudd til skjøtsel av styvingstrær
Styvingstrær skal styves hvert 3.–5. år.

Tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer
Beitearealet må være registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. Arealet skal ikke sprøytes og gjødsles. Beite må utføres slik at artsrikdommen blir ivaretatt.