Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avrenning til vassdrag og kyst

Tilskuddsordningene skal bidra til å redusere avrenning og utvasking av matjord og næringsstoff fra jordbruksarealer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2013

Arealene du søker tilskudd til skal være inntegna på kart.

Tilskudd til vegetasjonssone
• Grasdekt buffersone i åpenåkerarealer langs vassdrag må minst ha en bredde på 5 meter fra brekket mellom jordbruksareal og bekkeskråning.
• Buffersonen må være sådd så tidlig at de er godt etablert og dekker jordoverflaten tidlig på høsten.
• Buffersonen skal ikke fornyes oftere enn hvert 5. år.
• Buffersonen skal ikke gjødsles eller sprøytes og skal slås/høstes hvert år.
• Områdene denne ordningen gjelder for er nedbørfeltet til Reddalsvannet og Landvikvannet i Grimstad.

Tilskudd for ingen/utsatt jordarbeiding
• Gjelder for areal som ikke jordarbeides om høsten (stubbåker).
• Ordningen omfatter korn, oljevekster, frøeng siste høsteår og grønfôrvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske plantedeler blir høsta.
• Engareal og korn med gjenlegg er ikke omfatta av ordninga.
• Arealene kan ikke jordarbeides før 1. mars året etter at tilskuddet er innvilget.
• Halmen på arealet kan ikke brennes.

Tilskudd til fangvekst etter høsting
• Gjelder for fangvekster sådd etter tidlige grønnsaker, potet eller rotvekster.
• Fangveksten må være sådd så tidlig at den dekker jordoverflaten tidlig på høsten.
• Fangveksten skal være en annen art enn hovedveksten (vekst det er søkt produksjonstilskudd for) og ikke være hovedvekst på arealet året etter.
• Fangveksten skal ikke gjødsles på høsten.
• Fangveksten kan sprøytes ned etter 20.oktober.
• Det skal være maksimalt 15 % belgvekster i frøblandinga som skal nyttes til fangvekst.
• Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting, dersom dette ikke medfører dårligere effekt av fangvekstene.
• Fangveksten kan ikke brukes til slått eller beiting påfølgende sesong.