Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


Invitasjon til Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling

Arrangørene NIBIO, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Helge Christie (helgechristie.com), Rørosmeieriet og Skjetlein grønt kompetansesenter ønsker velkommen til kongressen Økologisk 3.0 på Røros den 11.-13.november 2015. Klikk her for program og påmelding.


Økologisk matproduksjon

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har et mål om at 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat skal være økologisk innen 2020.


Publisert 13.09.2015

Eventyrlig etterspørsel etter økologisk jordbær

Norsk Landbruksrådgiving Agder har siden 2007 drevet med forsøk på økologisk jordbærproduksjon. Resultatene viser at vi på Agder klarer å få til en sikker og lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 03.12.2014

Økologisk jordbærproduksjon på Agder

Det ble høsta tre tonn økologiske jordbær fra ett dekar (daa) på Sørlandet i år. Etterspørselen og betalingsvilligheten hos forbrukerne skaper optimisme hos produsenter. Det planlegges og investeres i større produksjon.
Publisert 01.07.2014

Ingunn Foss klipte snora for en nasjonal satsing på økologiske jordbær

Agderbær og Grønt AS har påtatt seg prosjektansvar for å koordinere og legge til rette for en større produksjon av økologiske jordbær på Agder.
«Dette er veldig positivt og spennende» sa Ingunn Foss, medlem av Stortingets næringskomite, da hun klipte snora for oppstart av satsinga hos Brit Mjåland 1. juli.


Publisert 04.03.2014

Statistikk over økologisk landbruk i Vest-Agder 2002-2013

Grovfôr basert økologisk produksjon økte i Vest-Agder fra 2002 til 2012. I 2013 var det en markant nedgang både i areal, antall melkekyr og i antall ammekyr.

 

 


Publisert 28.02.2014

Handlingsplan for økologisk landbruk = Bygdeutvikling = sant

Fra 2014 er midler til oppfølging av regional handlingsplan for økologisk landbruk slått sammen med BU-midlene (bygdeutviklingsmidlene). Det er altså ikke lengre øremerkede midler til økologiske tiltak med egen søknadsfrist.


Publisert 08.03.2013

Tilskudd til prosjekt innen økologisk landbruk

Fylkesmannen i Vest-Agder er i 2013 tildelt kr 250 000 til oppfølging av tiltak i regionalt handlingsprogram for økologisk landbruk. Søknadsfristen er 1. juni. Deretter behandles søknader fortløpende.
 


Lenker