Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturskadeerstatning ved flom

I sammenheng med uværet Synne, vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følger litt informasjon.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2015

I Norge har vi en kombinasjon for dekning av tap etter naturskader:

1. Gjennom forsikring

2. Gjennom den statlige erstatningsordningen

Avgjørende for hvilken av disse ordningene en skade kan dekkes under, er om objektene som er skadet kunne ha vært forsikret mot naturskade eller ikke. Dersom det var anledning til å forsikre objektet mot naturskade, så har en ikke rett på erstatning etter den statlige ordningen. Dersom skadeobjektet ikke kan forsikres, må den skadelidende melde i fra om skaden til lensmannen/namsfogden eller politi med sivile rettspleieoppgaver innen tre månedar etter at skaden er skjedd. Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.