Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbrukseiendommer og boplikt

Oppdatert 03.01.2022

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer


Publisert 23.01.2015

Fylkesmannen fraråder opphevelse av konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt

En opphevelse av konsesjonsloven vil være positiv for de som vil ut av landbruksnæringen, men svært negativt for de som vil inn i næringen.


Publisert 07.01.2015

Om konsesjon og priskontroll

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ønsker å fjerne priskontrollen ved overtagelse av landbrukseiendommer.


Publisert 01.12.2014

Eierskiftekurs

Økonomisk Rådgivning arrangerer kurs i 2015 for familier som nærmer seg generasjonsskifte.


Publisert 17.09.2013

Fylkesmannen innvilger konsesjon til Kristiansand Næringsselskap AS for kjøp av Holskog gård

Det er i utgangspunktet åpenbart ikke kurant å gi konsesjon på et så vidt stort areal som i dette tilfelle, når formålet med ervervet ikke er i samsvar med plansituasjonen, sier landbruksdirektør Dag Petter Sødal.