Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneøkonomi

Oppdatert 01.02.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Kommunene i Vest-Agder får 401 mill. kroner mer i frie inntekter i 2016

I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 4,7 milliarder kroner som fordeles med 4,2 milliarder på kommunene og 0,5 milliarder på fylkeskommunene.


Publisert 31.08.2015

Tilstandsrapport 2015

Fylkesmannen har sammenstilt utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder basert på reviderte kostratall fra SSB, publisert 25.06.2015.


Publisert 20.05.2015

Kommuneopplegget for 2016

Onsdag 13. mai arrangerte KS Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen 2016.


Publisert 08.10.2014

Kommunene i Vest-Agder får 423 mill. kroner mer i frie inntekter i 2015

I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår  Regjering en vekst i frie inntekter på 4,4 milliarder kroner som fordeles med 3,9 milliarder på kommunene og 500 millioner på fylkeskommunene.


Publisert 23.05.2014

Kommuneopplegget for 2015

Fredag 16. mai arrangerte Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder, samt KS Agder informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen 2015.


Publisert 10.05.2013

Kommunenes inntektsrammer i 2014

I kommuneproposisjonen 2014, som ble lagt fram 7.5.2013, legger Regjeringen fram forslag til inntektsrammer for kommunesektoren neste år. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6-6,5 mrd. kroner. Av de samlede inntektene vil 5-5,5 mrd. kr bli frie inntekter. Av veksten i frie inntekter går 1 mrd. kroner til fylkeskommunene og 4-4,5 mrd. kroner til kommunene. Dette tilsvarer en realvekst på 1,6 - 1,8 %.