Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

Oppdatert 10.05.2022

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Vi søker representanter!

Det er en økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere. Fylkesmannen i Vest-Agder har behov for å rekruttere representanter for denne gruppen.


Publisert 16.03.2015

God oppslutning om fagdager om vergemål

Fylkesmannen har holdt tre fagdager om vergemålsordningen og den nye vergemålsloven.  Fagdagene, som er holdt i Flekkefjord, Lyngdal og Kristiansand, har hatt nesten 200 deltakere. 


Publisert 28.01.2014

Vergens regnskap for andre halvår 2013

Er du oppnevnt som verge? Fristen for innsending av ordinært vergeregnskap for siste halvår 2013, er 30. april 2014. Det kan sendes inn før, men vent til du har fått selvangivelsen til den du er verge for. Selvangivelsen skal vedlegges regnskapet!


Publisert 08.03.2013

Vi trenger deg som verge

Etter lov om vergemål skal voksne personer som ikke er i stand til å ivareta egne interesser, få oppnevnt verge av Fylkesmannen. Grunnen til at en person ikke er i stand til å ivareta sine interesser kan være eksempelvis psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, spilleavhengighet, alvorlig svekket helse eller psykiske lidelser.


Publisert 08.03.2013

Informasjon til verger og hjelpeverger om vergemålsreformen

Den 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. Oppgavene som i dag ligger til overformynderiene i kommunene, blir overført til Fylkesmannen. Fylkesmannen blir lokal vergemålsmyndighet, samtidig som de kommunale overformynderiene blir avviklet. Ny klageinstans blir Statens sivilrettsforvaltning (SRF).


Publisert 08.03.2013

Om vergemålsportalen

På vergemålsportalen finner du informasjon om den nye vergemålsloven som trer i kraft 1. juli 2013, og hvilke endringer som følger av den nye loven. Informasjonen er rettet mot personer med vergemål, verger og publikum generelt.