Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Universell utforming

Oppdatert 10.12.2021

Universell utforming er en samfunnskvalitet og målet er et samfunn der alle kan delta og bidra. Gode løsninger, som kan brukes av flest mulig, gir økt likestilling og bedre fysiske og digitale omgivelser for alle.

Med universell utforming blir produkter, bygg og uteområder for allmennheten utformet på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. Dette gjelder ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eldre og familier med barn i barnevogn.

Universell utforming er forankret i flere lovverk

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren følger opp statlige satsinger ved å medvirke til at universell utforming innarbeides i regionale og kommunale planer. Statsforvalteren gir også råd og veiledning om universell utforming til regionale og kommunale samarbeidspartnere, og til frivillige lag, organisasjoner og brukergrupper.

Vis mer


Publisert 21.01.2015

Foreslå kandidater til fylkespris for universell utforming

Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det deles ut en fylkespris på 20 000 kroner for 2014. Prisen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune.