Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd rus og psykisk helse 2016

Kunngjøring av  tilskudd til rus- og psykiskhelsearbeid over Statsbudsjettet  765.60 og 765.62

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Kommunalt rusarbeid» over Statsbudsjettet kap 765.62 og «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» over Statsbudsjettet 765.60 for 2016. Ordningene utlyses med forbehold om Stortingets behandling av forslag til Statsbudsjett 2016 (Prop.1 S (2015-2016) Helse- og omsorgsdepartementet.

Begge tilskudd forvaltes av Fylkesmannen. Helsedirektoratet kommer tilbake til fylkesvis fordeling av tilskuddsmidler i belastningsfullmakt til Fylkesmannen.

Helsedirektoratet ber landets fylkesmenn gjør ordningene kjent for kommuner og mulige søkere i sine fylker. 

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist for begge ordningene er 1 februar 2016.
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2015 er satt til samme dato

Endringer i regelverk

Det gjøres oppmerksom på endringer i ordningens regelverk (765.60), blant annet om prioriterte tiltak på bakgrunn av teksten i Prop.1 S (205-2016). Her fremkommer det at rammen for tilskuddsordningen først ble  avkortet med ca. kr 20 mill. deretter styrket med kr 30 mill. (knyttet til Prop.15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet) som er tenkt å  bidra til utvikling av forpliktende samarbeidsmodeller, herunder utvikling av mottaks- og oppfølgingssentre og etablering av flere lavterskel substitusjonsbehandlingssentre som f.eks. etter modell av Lasso i Oslo. Det innebærer at disse tiltakene skal prioriteres innenfor rammene av tilskuddsordningen.  Se også tilskuddordningenes mål og prioriterte tiltak i regelverkene.

Endret rapporteringsfrist

Fylkesmannen bes informere tilskuddsmottagere om rapporteringsfrist som avviker fra tidligere års frister. Fylkesmannen bes videre utøve skjønn og fleksibilitet i forvaltningen med tanke på endret rapporteringsfrist.

Lenke til Kommunalt rustilskudd  

Lenke til tilskudd: Tjenester voksne og barn med langvarige og sammensatte behov