Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medikamenter

Mange medikamenter kan redusere årvåkenhet eller kjøreevne og gjøre at man ikke må føre motorvogn. Det er særlig sterke smertestillende (opioider), benzodiazepiner og sovemidler som pekerseg ut, men også andre medikamenter kan være uheldige ved bilkjøring.

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2014

Smertestillende

Sterke smertestillende (opioider) kan ha både sløvende og rusliknende virkning. Man regner med at smertepasienter i stor grad vil venne seg til disse når de står på stabil dose. Om man ikke bruker andre sløvende medikamenter kan man derfor for førerkort i gruppe 1 ( M, T, A og B) bruke opp til en mengde tilsvarende 300 mg morfin intravenøst i døgnet, dersom man har blitt tilvendt dosen og får den av klare medisinske årsaker. Imidlertid regner vi med at det ikke er forsvarlig å kjøre bil i to til fire uker etter oppstart av behandling og ved doseøkninger. For førerkort i gruppe 2 og 3 (C- og D-klassene samt kjøreseddel og kompetansebevis) er helsekravene ikke oppfylt selv ved behandling med lave doser.

Kombineres sterke smertestillende med andre sløvende medikamenter vil helsekravene ikke være oppfylt for noen klasser.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner er gruppen med Valium/Vival, Sobril og liknende. I tillegg kommer den beslektede gruppen sovemedisiner; Stilnoct/Zolpidem og Imovane/Zopiclone/Zopiklon. Dette er medikamenter med stor innvirkning på kjøreevnen og hvor man kan få tilvenning til den tilsikta effekten man opplever og som er den man ønsker. Tilvenningen er ikke alltid like stor for den trafikkfarlige sløvende effekten. Man kan altså føle seg sikrere i trafikken enn man er. Det er også viktig å tenke på at medikamentene kan føre til trafikkrisiko også i lave doser om de brukes samtidig med andre sløvende medikamenter. Også hos syke og eldre kan virkningen bli sterkere og sitte lengre i.

Rivotril og Xanor

Dette er spesielt sterke benzodiazepiner og en oppfyller derfor ikke helsekravene ved bruk av disse. Vi er svært forsiktige med å gi dispensasjon, i tilfelle kun ved bruk av 1 mg/døgn eller mindre og aldri for førerkort i gruppe 2 og 3.

Spesielle medikamenter

Anti-histaminer

Noen eldre anti-histaminer som Vallergan og Phenergan brukes som sovemedisin. På den indikasjonen vil de som regel gis i doser som gjør at helsekravene for førerkort ikke er oppfylt.

Lyrica og Neurontin

Om disse medikamentene brukes alene vil man etter tilvenning på terapeutisk dose oppfylle helsekravene for gruppe 1, men ikke for 2 og 3. Dersom man bruker dem sammen med andre sløvende medikamenter som for eksempel smertestillende eller benzodiazepiner må det søkes dispensasjon også for gruppe 1.

Uregistrerte medikamenter

Bruk av uregistrerte medikamenter som virker bedøvende, stimulerende eller beroligende er uforenlig med å føre motorvogn.

Legens ansvar

Leger er som kjent pålagt i helsepersonelloven å melde fra til Fylkesmannen når innehavere av førerkort ikke oppfyller helsekravene. For enkelte medikamenter er det laget veiledende grenser for hvor mye medikamenter man kan bruke før meldeplikten inntrer. Tabellen er gjengitt nederst. For andre medikamenter som antidepressiva og antiepileptika må legen gjøre denne vurderingen etter beste faglige skjønn.

Muntlig advarsel

Dersom legen mener at førerkortinnehaveren ikke oppfyller helsekravene skal han gjøre denne oppmerksom på det. Førerkortinnehaveren er da forpliktet til å avstå fra å kjøre. Dersom legen mener tilstanden vil endre seg innen seks måneder er det ikke nødvendig å melde fra til Fylkesmannen. Eksempler på dette er oppstart av smertebehandling eller kortvarig behandling med benzodiazepiner/sovemedisiner over de anbefalte grensene.

Veiledende grenser

En del viktige medikamenter har anbefalte grenser for døgndoser. De har også veiledende grenser for når Fylkesmannen kan gi dispensasjon. Om det gis dispensasjon vil uansett vurderes på individuelt grunnlag. Som en tommelfingerregel reduseres grensene til 50 % om to sløvende/sederende medikamenter brukes sammen, til 1/3 om det er tre medikamenter osv.

Har man hatt et høyt forbruk, og brått har redusert dette kraftig for å komme under grensen for å oppfylle helsekravene vil ikke helsekravene automatisk være oppfylt. Dette på grunn av faren for tilbakefall. Det kan også være nødvendig med en observasjonstid før det kan gis dispensasjon.

Tabell over veiledende grenser

Dette er ikke absolutte verdier, men gir en antydning om hvordan Fylkesmannens praksis er.

Virkestoff

Oppfyller helsekravene

Dispensasjon gruppe 1 gis, gruppe 2 og 3 kan gis

Dispensasjon gruppe 1 kan gis, gruppe 2 og 3 gis ikke

Diazepam

≤ 10 mg

11 – 15 mg

16 – 20 mg

Oksazepam

≤ 30 mg

31 – 50 mg

51 – 65 mg

Alprazolam

 

 

0,5 – 1 mg

Klonazepam

 

 

0,5 – 1 mg

Nitrazepam

≤ 7,5 mg

7,6 – 10 mg

11 – 15 mg

Flunitrazepam

≤ 1 mg

1,1 – 1,5 mg

1,6 – 2,0 mg

Zopiklon

≤ 7,5 mg

7,6 – 10 mg

11 – 15 mg

Zolpidem

≤ 10 mg

11 – 15 mg

16 – 20 mg

Alimemazin

≤ 10 mg

11 – 15 mg

16 – 20 mg

Prometazin

≤ 25 mg

26 – 50 mg

51 – 75 mg

Hydroksyzin

≤ 25 mg

26 – 50 mg

51 – 75 mg