Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hjertesykdommer

Hjertesykdom er særlig en problemstilling ved høyere førerkortklasser, men enkelte tilstander får konsekvenser også for klasse B og lavere.

 

 

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2014

For førerkort i gruppe 1 (A A1 B B1 BE M S og T) vil hjerteproblemer ofte ikke gi grunnlag for formell inndraging av førerkortet, fordi problemet er av kort varighet og kjøring kan gjenopptas når den akutte fasen er over. Dette er tilfellet ved f. eks. hjerteinnfarkt.
Når det gjelder gruppe 2 og 3 (førerkortklassene C1,C, D1, D, kjøreseddel for persontransport og andre typer kompetansebevis) er reglene vesentlig strengere.

Her vil vi kort gå i gjennom de viktigste tilstandene. For nærmere detaljer om hva som kreves dokumentert av attester og liknende, og for helt oppdatert informasjon om gjeldende praksis, se IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene. Generelt er det viktig at attester fra fastlegen (NA 0202) ikke er eldre enn 6 måneder.

Koronarsykdom
Helsekravene er oftest oppfylt for gruppe 1 og attest fra fastlege er vanligvis tilstrekkelig. For gruppe 2 og 3 skal det alltid foreligge spesialisterklæring.

Klaffeopererte
Som oftest bare relevant problemstilling ved mekanisk klaffeprotese og førerkort i gruppe 2 og 3.

Synkope (besvimelse)
Om en bilfører med hjertesykdom besvimer vil man anta at hjertesykdommen er årsaken, om ikke noe annet kan bevises. Om det skal dispenseres fra helsekravene må årsaken til besvimelsen være klarlagt og eliminert.

Arytmier (feil i hjerterytmen)
I hovedsak er det symptomene som avgjør om helsekravene er oppfylt eller ikke. Man kommer da inn under paragrafen om anfall/bevissthetstap. Pacemaker er i utgangspunktet greit i gruppe 1, men krever dispensasjon i gruppe 2 og 3. Ved LQTS og andre alvorlige arytmogene tilstander vil som regel helsekravene være oppfylt i gruppe 1, mens de ikke er det i gruppe 2 og 3. Det er ikke anledning til å gi dispensasjon.

ICD (implantert hjertestarter)
Her skiller vi mellom primærprofylaktisk ICD, som man har fått operert inn før det har vært noen hendelser, og sekundærprofylaktisk ICD, som man har fått etter en hendelse.

Ved primærprofylaktisk ICD og førerkort gruppe 1 kan man henvende seg rett til trafikkstasjonen, med attest fra det senteret som har satt inn apparatet.

Har man sekundærprofylaktisk ICD, eller det oppstår hendelser med primærprofylaktisk ICD, må man søke om dispensasjon. Det gis ikke dispensasjon for noen type ICD for førerkort i gruppe 2 og 3.

Hjertetransplanterte
Helsekravene regnes vanligvis som oppfylt for gruppe 1. Det vil ikke bli gitt dispensasjon for første gangs førerkort i gruppe 2 og 3, men dispensasjon for å beholde førerkort i gruppe 2 (C1, C) og kjøreseddel for drosje kan gis.