Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stor folkehelseundesøkelse

14 000 mennesker på Agder inviteres til å svare på spørsmål knyttet til helse og trivsel.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høsten 2015 gjennomfører Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder som pilotfylker en folkehelseundersøkelse om helse og trivsel.

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det mangler data om helse, trivsel, levevaner, sosial kontakt og generelle levekår. Dette er nødvendig for å kunne jobbe systematisk og målrettet med folkehelse. Derfor legges det nå planer for folkehelseundersøkelser i fylkene.

Vestfold og de to Agderfylkene er pilotfylker. Erfaringene herfra vil bli evaluert, slik at opplegget for framtidige undersøkelser kan forbedres. En viktig del av dette er å finne ut hvordan spørreskjemaet fungerer og hvordan det kan oppnås en god svarprosent.

Folkehelseinstituttet gir faglige råd til de tre fylkene som deltar i pilotundersøkelsen og har ansvar for databehandlingen.

Folkehelserådgiver Oddmund Frøystein- faglig ansvarlig for undersøkelsen i Vest-Agder fylkeskommune, Tlf 920 13 928/ 38 07 45 12, eller oddmund.froystein@vaf.no

Kommuneoverlege i Kristiansand og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Dagfinn Haarr, (har ingen rolle med tanke på undersøkelsen, men kan si noe om betydningen svarene vil kunne ha for folkehelsearbeidet i fylket og kommunene) mobil 48267701, e-post Dagfinn.Haarr@kristiansand.kommune.no