Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regjeringen øker bevilgningene til folkehelse

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skal vi lykkes med folkehelsearbeidet må vi mobilisere alle samfunnssektorer. Det handler om å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår, utjevne sosiale helseforskjeller, tilrettelegge for fysisk aktivitet og legge til rette for deltakelse i felleskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I nyhetsbrevet til Helsedirektoratet nr. 5/15 kan du lese om dialogverktøy til bruk i folkehelsearbeidet fra KS. Du finner også erfaringer fra fylkeskommuner som blant annet har utarbeidet materiell til bruk i det systematiske folkehelsearbeidet. Et godt eksempel er Vestfold fylkeskommunes materiell om hvordan få oversikt over utfordringer med sosial ulikhet i helse.

På levevane-områdene kan du lese om ny revidert retningslinje for mat og måltider i skolen, ny WHO-strategi for fysisk aktivitet, to kommende seminarer om psykisk helse i ett folkehelseperspektiv, og nye snus- og alkoholkampanjer som kommer snart.