Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endring i tobakkskadeloven trådte i kraft 1.juli 2014

Fra 1 juli i år ble det innført røykfrie inngangspartier ved helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2014

Samtidig innføres tobakksforbud i barnehagers lokaler og uteområder, og tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskole og videregående skole. Adgang til å opprette egne røykerom oppheves og det innføres selvbetjeningsforbud for tobakksvarer. Hovedformålet med lovendringen er å forebygge at barn og unge begynner med røyk og snus.

Les mer om lovendringen:

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/forbud-selvbetjening-utvidet-roykeforbud-1-juli-2014.aspx

Les mer om tobakksfrie skoler og barnehager:

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/skole/Sider/tobakksfri-skole-barnehage.aspx

Lenke til tobakkskadeloven:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14