Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fritak fra taushetsplikt

Oppdatert 22.03.2022

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Statsforvalteren som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Statsforvalteren ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Statsforvalteren har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Vær oppmerksom på at det er politi eller advokat (prosessfullmektig til parten) som må søke om fritak på vegne av deg som ansatt. Søknaden kan sendes digitalt. 

Det er ikke nødvendig med fritak fra Statsforvalteren dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Statsforvalteren frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


Rutiner for søknad om fritak for taushetsplikt etter tvisteloven 22-3 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 - vitneførsel og fremleggelse av taushetsbelagte dokumenter for domstolene

Ansatte i barnehager, skoler, barnevern, sosialtjeneste og offentlig ansatt helsepersonell kan fritas fra taushetsplikten for å forklare seg som vitner for domstol eller politi om forhold de har fått kjennskap til i sitt arbeid. De kan fritas fra taushetsplikten av personen som har krav på taushet, eller dersom vedkommende ikke samtykker, av Fylkesmannen etter søknad.


Publisert 13.10.2014

Ansatte i barnevernet trenger ikke lenger samtykke fra Fylkesmannen for å vitne i barnefordelingssaker

Fra 1. januar 2014 kan barnevernstjenesten, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til domstolen i saker som gjelder foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær.