Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå vedtatt en forskrift som gir departementet fullmakt til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling og tekniske krav ved opprettelse av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Forskriften unntar kun fra kravet om søknadsplikt, formell nabovarsel og en rekke kvalitetskrav, som for eksempel energi, tilgjengelighet og heis.

Forskriften gir et midlertidig unntak fra krav om sprinklingsanlegg, forutsatt at byggverket har brannalarmanlegg, rømningsveier og døgnkontinuerlig brannvakthold. Dette unntaket gjelder ikke for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Krav som skal ivareta hensynet til menneskers liv og helse står fast.

Dersom departementet beslutter å unnta et prosjekt fra krav om søknad og gir tillatelse til midlertidig bruksendring eller plassering, vil kommunen bli informert om dette. Forskriften gir også kommunen muligheten til å kreve at tiltakshaver gjennomfører informasjonsmøter med naboer.

Der etablering av mottak krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, er tidsfristen for behandling satt til to uker.

Den midlertidige forskriften gjelder til 30. juni 2016.