Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

På denne siden får du informasjon om forskjellen mellom enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og enslige mindreårige flyktninger (EMF), og om deres behov og rettigheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. Enslig mindreårig asylsøker (EMA)

En enslig mindreårig asylsøker (EMA) er et barn under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl) i Norge. Fylkesmannen i det fylket barnet til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet. Representant (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.

EMA over 15 år bor normalt på mottak for enslige mindreårige, EM-mottak. EMA under 15 år er under barnevernets omsorg og bor normalt på omsorgssenter. Fylkesmannen i Vest-Agder har per 5. oktober 2015  3 EMA-mottak og 4 omsorgssentre. Fylkesmannen rekrutterer, veileder og sørger for opplæring av faste representanter for EMA.

Utlendingsloven kap 11 A Representant for enslige mindreårige asylsøkere

Melding om behov for representant

Asylmottak eller omsorgssenter melder til Fylkesmannen når det er ankommet en EMA. Melding sendes på skjema for Melding om behov for representant(skjema GA – 8043 B ). Skjemaet sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand.

Representantens rolle

Representantens sentrale oppgave er å sørge for at barnets behov og interesser blir hørt og ivaretatt, særlig med hensyn til:

 • Samtaler med myndighetene
 • Kartlegginger av behov
 • Helse
 • Skole
 • Omsorg og trygghet

Representanten har taushetsplikt om barnets personlige forhold.

Mer informasjon om oppgaven som representanter for enslige mindreårige asylsøkere finner du i:

Les mer om vergemål her: http://www.vergemal.no/Enslige-mindrearige/

Alternativ mottaksplassering

UDI har laget rundskriv om alternativ mottaksplassering (AMOT), rettet særlig mot kommunene og mottaksansatte:UDI: Rundskriv om alternativ mottaksplassering (RS 2013-013)

 

2. Enslig mindreårig flyktning (EMF)

Når asylsøknaden er behandlet og en enslig mindreårig evt har fått opphold som flyktning, det vil si fått beskyttelse (asyl), skal hun/han bosettes i en kommune i Norge. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har ansvaret for å bosette enslige mindreårige flyktninger under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å bosette de mellom 15 og 18 år. Når en enslig mindreårig asylsøker evt. har fått innvilget oppholdstillatelse, skal Fylkesmannen oppnevne verge til henne/ham. Dette følger av vergemålsloven § 16.

Vergemålsloven kap 3 Vergemål for mindreårige

Melding om behov for verge for mindreårig

Kommunen som skal bosette en enslig mindreårig flyktning melder Fylkesmannen om behovet for oppnevning av verge. Melding sendes på skjema for Melding om behov for verge for mindreårig person (skjema GA – 8044 B). Skjemaet sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand.

Vergens rolle

Når den mindreårige har fått positiv vedtak og tildeles bosettingskommune, skal vergen bistå på en rekke ulike områder. Fram til den mindreårige fyller 18 år er det vergen som må signere alle papirer i foreldres sted. Den daglige omsorgen gis av de ansatte ved bostedet.

Vergen skal for eksempel:

 • påse at daglig omsorg, skolegang og helsetilbud er forsvarlig og møter den mindreåriges behov
 • sørge for flyttemelding til folkeregisteret
 • søke fornyelse av oppholdstillatelsen 2 mnd før utgangen (gjøres hos politiet)
 • søke barnetrygd, utvidet barnetrygd og bidragsforskudd
 • opprette bankkonto og sparekonto
 • pass/legitimasjon
 • søke barnepensjon – hvis den mindreårige har fått asyl
 • søke ekstra trygder hvis den mindreårige er funksjonshemmet

Vergen har taushetsplikt om barnets personlige forhold.

Mer informasjon om oppgaven som representanter for enslige mindreårige asylsøkere finner du i:

Ønsker du å bli representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger?

Hvis du ønsker å bli vurdert som representant for enslig mindre årig asylsøker eller verge for enslig mindreårig flyktning, kan du fylle ut LENKE: Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker (skjema GA – 8041 B) og sende det til Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand.

Fylkesmannen vil foreta en kredittsjekk av deg og be deg fremlegge uttømmende politiattest.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige skal prioriteres for rask og god bosetting, og det er et mål at bosetting skal skje innen tre måneder etter at de har fått oppholdstillatelse. Les mer om bosetting av enslige mindreårige her.

 

3. Tolketjenester

Offentlige myndigheter, kontorer o.l. som trenger tolk for å snakke med en asylsøker eller flyktning, må selv dekke tolkeutgiftene. Dette gjelder uansett om vedkommende har oppholdstillatelse eller ikke.

Når en representant selv trenger tolk for å snakke med barnet som søker asyl, gjelder det per oktober 2015 et tak på utgifter til tolk på kr 3 800 per representantoppdrag. Tolken sender regning til Fylkesmannen. 

Når en verge trenger tolk for å snakke med personen som hun/ han er verge for, må vergen søke Fylkesmannen om dekning av dette på forhånd. Telefontolking er hovedregelen. Dette er billigere og kan faktisk gjøre det enklere for den du er representant for, som slipper å forholde seg til enda en person i rommet.

Det er helt greit å bruke ansatte på mottaket som kan snakke barnets språk til korte avklaringer, men ikke be barnet legge ut om familie, helse, asylgrunn eller andre sensitive forhold når mottaksansatte hører på. Mottaksansatte har ikke taushetsplikt overfor UDi, de er en del av UDi.

Les mer om tolketjenester på nettsiden til Tolkeportalen.no – nasjonalt tolkeregister.

 

4. Kommunenes rettigheter og plikter

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige

For at enslige mindreårige skal kunne bosettes så raskt som mulig og få gode omsorgstilbud, mottar kommuner som bosetter enslige mindreårige, et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet.

Kommunen mottar det særskilte tilskuddet hvert år til og med det året flyktningen fyller 20 år. Tilskuddsbeløpet for 2015 er på kr 191 300 per år per person. I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra staten for å dekke utgifter til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes egenandel. Slike tiltak kan for eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Rundskriv 03/2015 fra IMDi om Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

IMDi: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5