Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opplæringsvinduet 2015

Fylkesmennene på Agder har de siste åra utarbeidet en felles publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. Her vil du finne tallmateriale fra i alt 30 kommuner og to fylkeskommuner samt private skoler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Heftet er ment som et bidrag til informasjon, analyse og drøfting både på enhets-, kommune- og fylkesnivå og inneholder tall på en stor mengde sentrale indikatorer. I tillegg er de ulike indikatorene ofte angitt i tidsserier slik at en kan følge utviklingen i kommunen og fylket over flere år.

Heftet inneholder en leserveiledning som gir hjelp til å forstå de ulike figurene. Mange av tabellene er i bearbeidet form hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets nasjonale nettsted for statistikk på opplæringsområdet.

Fylkesmannen håper at heftet kan bidra til belysning, debatt, kunnskap og forbedring.