Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

GSI-tallene for 2014-15

Tallene fra grunnskolen skoleåret 2014-2015 er nå tilgjengelig i GSI.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2015

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole. I GSI registreres situasjonen pr. 1. oktober hvert år. Data blir offentlig tilgjengelige i GSI i slutten av desember.

Se lenke i høyremenyen til egen side for GSI.

Her er noen viktige tall fra grunnskolen i Vest-Agder for inneværende skoleår:

Talet på elever og skoler

Det er i alt 23 264 elever i grunnskolen i Vest-Agder skoleåret 2014/15. Det er 283 flere elever enn skoleåret 2013/14. Inneværende år går 959 elever på private skoler.

På telletidspunktet  1. oktober 2014, fikk syv elever hjemmeundervisning i fylket.

Det er 106 grunnskoler i Vest-Agder. Av disse er det åtte private skoler.

Årsverk til undervisningspersonale

Tallet på lærerårsverk har gått litt opp fra skoleåret 2013/14. Tallet på årsverk til undervisningspersonale er i år 1806 mot 1797 året før. I Vest-Agder er andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de trinnene som de underviser på, 1,19 prosent av alle årsverk til undervisning. Snittet for landet er 3,2 prosent.

Målform

Av de 23 264 elevene i fylket, har 22 421 elever bokmål og 745 elever nynorsk som hovedmål.

Spesialundervisning

Andelen elever med spesialundervisning i grunnskolen er på  8 prosent på landsbasis. De siste tre skoleårene har det i Vest-Agder vært en reduksjon i denne  andelen og den utgjør dette skoleåret 7,4 prosent.

Andelen elever med spesialundervisning er tre gangar så høg på 10. trinn som på 4. trinn. 66 prosent av elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er gutter. Dette er på nivå med landet totalt sett.

SFO

I Vest-Agder går 68 prosent av elevene på 1. trinn i SFO. Dette er den nest laveste andelen i landet, bare slått av Nord-Trøndelag.

Voksne

Skoleåret 2014/15 er det 503 voksne som får opplæring på grunnskolen sitt område i Vest-Agder. Dette er en nedgang på 6 deltakere  i forhold til forrige skoleår. Det er flere voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, men færre som får spesialundervisning.