Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i barnevernloven fra 1. januar

Flere endringer i barnevernloven trer i kraft 1. januar 2014. Dette gjelder blant annet kravet til forsvarlige tjenester, endringer i § 4-4 om hjelpetiltak og en presisering av barneverntjenestens ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse. Fristen for å bringe et vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2014

Fra 1. januar vil barneverntjenestene etter § 1-4 ha en lovfestet plikt til å yte forsvarlige tjenester. Forsvarlighetskravet gir rom for skjønn, men innebærer samtidig at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige både når det gjelder innhold, omfang og når tjenestene ytes. Bestemmelsen gir Fylkesmannen adgang til å konstatere lovbrudd, enten alene eller i kombinasjon med andre bestemmelser i barnevernloven.

I § 4-4 tas ut eksemplene på hvilke hjelpetiltak som kan iverksettes. I stedet innføres en angivelse av hva som er formålet med hjelpetiltaket, som er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Fjerningen av eksemplene medfører ingen begrensning av hvilke hjelpetiltak som kan benyttes. Selv om dagens eksempel om økonomisk stønad som hjelpetiltak utgår, vil det fortsatt være mulig å yte slik stønad innenfor de snevre rammer forarbeidene til dagens lov gir.

§ 4-16 endres for å understreke at barneverntjenesten har et løpende og helhetlig ansvar for barnet etter en omsorgsovertakelse. Endringen innebærer en presisering og tydeliggjøring av barneverntjenestens generelle oppfølgingsansvar, og herunder ansvaret for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Endringen vil også medøre en plikt for barneverntjenesten til å legge til rette for samvær med søsken, dersom hensynet til barnet ikke taler imot det.

Det gjøres en endring i § 7-24 som innebærer at fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.

§ 8-4 endres slik at en kommune som har reist sak for fylkesnemnda, beholder ansvaret for saken selv om familien flytter til en annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak.

Det gjøres også endringer i §§ 2-2, 2-3 b, 4-25, 5-7, 9-4 og 9-5.

Endringen av tilsynsordningen for barn i fosterhjem trer i kraft 1. februar 2014. Fylkesmannen vi komme tilbake med mer informasjon om denne endringen.

Se lenke på høyre side til hvilke endringer som trer i kraft når, og til merknader til de enkelte bestemmelsene.