Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnevern

Oppdatert 10.10.2022

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. Hvis du er voksen og ønsker å klage på barnevernet, ber vi deg bruke vårt digitale meldingsskjema Melding til Statsforvalteren.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Vis mer


Konferanse om seksuelle overgrep og vold mot barn - fra bekymring til handling

Fylkesmannen i Vest-Agder, i samarbeid med RVTS Sør, inviterer til dagskonferansen «Seksuelle overgrep og vold mot barn – fra bekymring til handling» 1. desember 2015.


Publisert 05.11.2014

Presentasjoner fra fagdag 16. oktober 2014

"Hortensmodellen"
Verktøykassa - slekt og nettverk


Publisert 23.09.2014

Tilsyn med BUF-etat region sør

Fylkesmennene i region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) har gjennomført tilsyn med BUF-etat region sør.


Publisert 12.02.2014

Nye bestemmelser og retningslinjer om samvær under tilsyn etter barneloven

Nye regler i barneloven om samvær med tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Det er nå innført to former for tilsyn under samvær, såkalt beskyttet tilsyn og støttet tilsyn. Dersom retten fatter beslutning om beskyttet tilsyn, er det barneverntjenesten som er ansvarlig for å oppnvene tilsynsperson.


Publisert 12.02.2014

Endringer i barnevernloven fra 1. januar

Flere endringer i barnevernloven trer i kraft 1. januar 2014. Dette gjelder blant annet kravet til forsvarlige tjenester, endringer i § 4-4 om hjelpetiltak og en presisering av barneverntjenestens ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse. Fristen for å bringe et vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.


Publisert 28.01.2014

Fylkesmannens tilsyn med barnevernet

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med de kommunale barnevernstjenestene og institusjonene i Vest-Agder er klar.


Publisert 26.09.2013

Barnevernskonferansen 2013

Årets barnevernkonferanse har to svært aktuelle temaer: Traumebevisst forståelse i arbeid med barn og Barnesamtaler-DCM.