Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i barnevernloven

I 2014 trer en rekke endringer i barnevernloven i kraft. Lovendringene vil tre i kraft til ulik tid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.02.2014

Lovendringene ble vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. Nedenfor følger en oversikt over ikrafttredelsestidspunktene.

1. januar 2014

 • § 1-4: barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak lovfestes
 • § 2-2 m. fl: endringer i reglene for organisering og oppgavefordeling i statlig barnevern
 • §§ 2-3 b og 5-7: utvidelse av dagens tilsynshjemler slik at også andre statlige tjenester og tiltak enn institusjonene, omfattes. Tilsynsmyndighetene får hjemmel til å føre tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet
 • § 4-4: Presisering av at hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien
 • § 4-16: Presisering av barneverntjenestens løpende og helhetlige ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse

Presisering av barneverntjenesten ansvar for å legge til rette for samvær med søsken dersom hensynet til barnet ikke taler mot det

 • § 4-25: Tvangsplasseringer av barn og unge med alvorlige atferdsvansker er tidsavgrenset. Reglene for plasseringstidens lengde endres slik at eventuell forutgående akuttplassering skal inngå i den totale plasseringstiden
 • § 7-24: Fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen forkortes fra to til en måned
 • § 8-4: Kommunen beholder ansvar for sak reist for fylkesnemnda selv om familien flytter til annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak
 • §§ 9-4 og 9-5: Reglene endret slik at departementet kan fastsette egne satser for statens betalingsansvar for fosterhjem

1. februar 2014

 • § 4-22: Styrking av tilsyn med barn i fosterhjem – endringer i dagens tilsynsførerordning

1. juni 2014

 • § 4-1 om medvirkning og tillitsperson

Det er ikke fastsatt ikrafttredelsestidspunkt for de vedtatte endringene i § 3-5 (oppfølging av barn i fengsel), § 4-27 og ny § 5-8 a (institusjoner med hjem).