Tilsyn

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2020

Ny tilsynskalender

Fra 2020 skal Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Til høyre finner du lenke til felles tilsynskalender. Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter.  

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebærer noe lavere tilsynsaktivitet, og dette gjelder spesielt innen helseområdet. 

Tilsynskalenderen viser oversikt over våre planlagte tilsyn med kommunene, og blir løpende oppdatert (lenke).

Fylkesmannen gjennomfører også hendelsesbaserte tilsyn som følge av at vi mottar risikoinformasjon på enkeltområder innenfor våre fagområder. 

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven gir Statsforvalteren i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Planer for forvaltningsrevisjon og forvaltningsrevisjonsrapporter vises i tilsynskalenderen fra 2021. Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges også ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.