Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.01.2020

Ny tilsynskalender

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Til høyre finner du lenke til felles tilsynskalender. Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter.  

Mange tilsyn utsettes pga. spredningen av koronavirus

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebærer store endringer i tilsynsaktiviteten for 2020. Mange av Fylkesmannen i Trøndelag sine planlagte tilsyn med kommunene er, eller vil bli, flyttet i tid. En del tilsyn blir også avlyst.

Fylkesmannen i Trøndelag vil ikke gjennomføre planlagte tilsyn rettet mot kommunene som innebærer fysisk oppmøte før sommeren. Tilsynsaktiviteten utover høsten blir vurdert nærmere.

Det pågår likevel en del kontroll- og tilsynsaktivitet rettet mot kommunene. Dette gjelder blant annet avslutning av tilsyn som startet før pandemien brøt ut. Noen nye tilsyn og undersøkelser gjennomføres også, men da ved dokumentgjennomganger, egenvurderinger og bruk av digitale verktøy fremfor fysisk oppmøte i de enkelte kommuner. Dette gjelder eksempelvis for kontroller innen landbruksforvaltningen. Vi er i dialog med den enkelte kommune om hva som er gjennomførbart og mulig ut fra kommunens kapasitet.

Tilsynskalenderen viser oversikt over våre planlagte tilsyn med kommunene, og blir løpende oppdatert (lenke).

Fylkesmannen gjennomfører fremdeles hendelsesbaserte tilsyn som følge av at vi mottar risikoinformasjon på enkeltområder innenfor våre fagområder. Terskel for å opprette nye hendelsesbaserte tilsyn kan likevel være noe endret/hevet som følge av pandemisituasjonen, men dette vil variere fra fagområde til fagområde.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.