Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
15. desember 2021
Målgruppe:
Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Publisert 17.03.2020

Grunnskoleopplæring for aldersgruppen 16 - 18 år

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Elever i alderen 16-18 år utløser statstilskudd. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Barn og unge asylsøkere og barn og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.

Videregående opplæring for aldersgruppen 16 - 18 år

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere fylkeskommunene til å gi videregående opplæring til unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Unge asylsøkere og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.
  • Opplæring etter §4A-1 andre ledd («mer grunnskole») utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no

 

Søknadsfrist:
15. desember 2021
Målgruppe:
Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen