Verner mer skog

Regjeringen verner i dag 25 nye skogområder, hvorav fire ligger i Trøndelag. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter.

Publisert 11.02.2022

I alt fire områder er opprettet og utvidet i Trøndelag med dagens beslutning i regjeringen.  

Område

Kommune

Forrotjønna naturreservat

Namsskogan

Bergsåsen naturreservat,  utvidelse

Snåsa

Djupdalen naturreservat

Verdal

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark, utvidelse

Verdal

Frivillig vern

Ordingen med frivillig vern forutsetter t det er enighet mellom staten og grunneierne om areal forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner.

Formål

Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder. Områdene inneholder bl.a skogtyper som kalkskog, sumpskog, høgstaudeskog, områder med sjeldne arter og gammel skog under naturlig dynamikk.

Bestemmelser                                                     

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Men friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet.

Erstatning

Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 11. juni 2022.

Forvaltning                                 

Miljødirektoratet avgjør hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Statsforvalteren være forvaltningsmyndighet. Nåværende forvaltningsordninger for de eksisterende verneområder opprettholdes.

Forvaltningsplan

Det skal lages forvaltningsplan for de vernede områdene. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet, men også gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Det blir kunngjort oppstart av forvaltningsplan for områdene Forrotjønna, Bergsåsen og Djupdalen. Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte -Skæhkere foreligger. Innspill til forvaltningsplanleggingen sendes Statsforvalteren innen 11. juni 2022.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.