Informasjon til beitebrukere

Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon utenfor ordinær arbeidstid, og du ønsker å fremme søknad om skadefelling av rovvilt eller søknad om et akutt forebyggende tiltak, kan du benytte Statsforvalterens rovvilttelefon på 930 60 221. Den er åpen også på kveldstid og i helger.

Hva er prosedyrene ved skade/kadaverfunn

Funn av skade/kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av SNO sine rovviltkontakter (se liste over rovviltkontakter). Dette gjelder uansett kadaverets tilstand.

I første rekke skal du ta kontakt med SNO sin nærmeste rovviltkontakt, men samtlige rovviltkontakter kan ta imot meldinger. SMS eller mobilsvar-beskjed skal ikke benyttes, da det kan føre til at meldinger ikke blir fanget opp før det er for sent.

Når SNO sin rovviltkontakt har undersøkt skader på husdyr blir husdyreier orientert om utfallet. Dette skjer etter at regionansvarlig har satt en endelig konklusjon. Rovbase.no har løpende oppdatering om kadaverfunn, se Rovbasens innsynsløsning.

Her følger noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart) og ta gjerne bilder – også nærbilder.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk. Du må være innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages (se tlf. liste).
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette en endelig konklusjon. Dette vil være en del av grunnlaget når Statsforvalteren i Trøndelag etter beitesesongen behandler søknader om erstatning.

Hvem er rovviltkontakt hvor?

Her finner du en liste over Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter i Trøndelag:

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/.

Regionalt rovviltansvarlig i SNO:

  • Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.
  • Frode Aalbu er rovviltansvarlig for søndre del av Trøndelag.

Søknad om akutte forebyggende tiltak

Før du kan søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak må du ta kontakt med Statsforvalterens rovvilttelefon (tlf.: 930 60 221). Alle muntlige søknader skal følges opp med skriftlige søknader, levert via elektronisk søknadssenter.

Lenke til elektronisk søknadssenter.

Statsforvalteren i Trøndelag vil så behandle søknaden. Dette skjer etter forskrift av 1. januar 2013 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
For at en søknad om akutte tiltak skal innvilges bør følgende kriterier være tilstede:

  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

For råd, veiledning og kadaverhunder i forbindelse med tilsyn henviser vi til Norske Kadaverhunder (NKH) og til din kommune. NKH har bemannet telefon hver dag fra kl. 08.00 – 22.00, som kan kontaktes ved akutte skader. (tlf.: 933 43 554).

I tilfellene hvor innleid tilsyn/kadaverhundekvipasjer oppdager rovviltskade på bufe, anbefaler vi at både rovviltkontakt og husdyreier blir varslet umiddelbart.

Erstatning for rovviltskade

Søknader om erstatning for sau

Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen gjennom elektronisk søknadssenter.

Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status «antatt» og «dokumentert» tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Husk kravet om dokumentasjon (besetningsdata/individlister)
Alle søknader må ha individlister med som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, relasjonen mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Har du spørsmål om utfyllingen av søknaden?
Du kan du ta kontakt med Statsforvalteren for informasjon vedrørende utfyllingen av søknaden. Dersom du har problemer med å logge deg inn i søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.