Tilskudd og skogfond

Skogfondsordningen og statlige tilskudd til viktige tiltak i skogenbruket er to sentrale virkemidler i den norske skogpolitikken. Statsforvalteren i Trøndelag administrer skogfondsordningen og tildeler kommunene tilskuddsrammer for en rekke  tilskuddsordninger rettet mot skogeierne.

Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen, og ikke eieren. Skogfondet brukes til å delfinansiere langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i skogen på eiendommen.

Kontaktpersoner: Elisabeth Heggelund og Johanna Sætherø Steen

Tilskudd til skogkultur, miljøtiltak, veg og drift (NMSK)

Statsforvalteren i Trøndelag er vedtaksmyndighet for følgende tilskuddsordninger :

  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Kommunene er vedtaksmyndighet på følgende tilskuddordninger (kan varierer noe fra kommuene til kommune):

  • Skogplanting
  • Ungskogpleie
  • Skogsvegbygging
  • Ulike driftstekniske tilskudd
  • Manuell førstegangstynning
  • Miljøtiltak i skogen

Les mer om om tilskuddsordningene på Landbruksdirektoratets nettsider, og se forskriften hos Lovdata.

Kontaktperson skogkultur og skogbruksplan: Gaute Arnekleiv

Kontaktperson skogbruksplan og driftstilskudd: Even Dahlen

Kontaktperson skogsbilveg: Rune Saursaunet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.11.2022

Veiledende satser for eget skogkulturarbeid og anbefalte satser for maskinarbeid

Kommunene bestemmer hvilke kostnader og satser som kan godkjennes for utbetaling av skogfond og tilskudd når skogeier gjør eget arbeid på sin eiendom. Med 38 kommuner i fylket er det sannsynlig at satsene varierer en del fra kommune til kommune slik at skogeiere godtgjøres ulikt for samme type arbeid i ulike kommuner. Statsforvalteren velger derfor å sende ut veiledende satser for eget arbeid innen skogkultur. 


Publisert 01.11.2022

Kommunens oppgaver i ØKS

Tabellen viser en oversikt over kommunens oppgaver i ØKS gjennom året, med særlig fokus på oppgaver og frister i forbindelse med årsavslutning i ØKS. Gjerne kom med innspill dersom noe mangler. Frister kan bli oppdatert.


Publisert 15.02.2021

Tildeling av tilskuddsmidler til kommunene til skogbrukstiltak 2021

Statsforvalteren i Trøndelag har tildelt kommunene 27,5 millioner kr i tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i 2021.