Beredskap i reindrifta

Foto: Ingo Danielsen

Beredskap i reindrifta omfatter først og fremst reinbeitedistriktene og reineiernes egen beredskap for å håndtere uforutsette hendelser. Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide beredskapsplaner, lede kriseberedskapsutvalget for reindrift, samhandle med Mattilsynet og forvalte ulike tilskudd for beredskapstiltak i reindrifta.

 

Uforutsette hendelser i næringa kan være dårlige beiteforhold, rovviltangrep, sykdom, mm. Reinbeitedistriktene er vanligvis forberedt på vanskelig beiteforhold og rovviltangrep og kan sette i gang en del tiltak.

Tilskuddsordninger

Statsforvalteren kan etter søknad gi tilskudd til tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader.

Reindriftsavtalen har en ordning der reinbeitedistriktene kan få tilskudd til kriseberedskap. Søknad om kriseberedskap sendes samtidig med søknad om distriktstilskudd. Statsforvalteren behandler også søknader om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. For begge tilskuddsordningene er det en forutsetning at kriseberedskapsutvalget har erklært at det er beitekrise.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift

Det er et eget kriseberedskapsutvalg for reindrift. Utvalget ledes av statsforvalteren og har representanter fra Mattilsynet og næringa. Utvalget skal være en faglig ressurs for forvaltninga og reindriftsnæringa. Utvalget skal gjennomføre beitebefaringer hvis det oppstår beitekrise, vurdere omfanget av en krise og gi veiledning om hvilke tiltak som bør igangsettes. Utvalget har jevnlige møter for å følge opp beitesituasjonen og reinens velferd. Ved beitekriser vil det være møter etter behov.

Større ulykker og kriser

Landbruks- og reindriftsavdelingas beredskapsplan beskriver blant annet hvordan ulike krisesituasjoner i reindrifta håndteres fra offentlig hold.

Følgende hendelser i reindrifta kan kreve ekstra innsats og kommunikasjon fra Statsforvalteren:

  • Alvorlige sykdommer hos rein
  • Atomulykker
  • Beitekrise
  • Pandemi
  • Andre hendelser som fører til store tap av rein, for eksempel ras, drukning, rein som faller utfor stup, mv.

I situasjoner med alvorlig faregrad (eks. stor snøskredfare, atomulykke) er det aktuelt å sende ut farevarsel til reindriftsutøverne. Statsforvalteren har etablert et varslingssystem for slike tilfeller. Det er lagt til rette for å kunne varsle reindriftsutøvere via SMS og epost.

Mattilsynet har hovedansvar for håndtering av smittsomme dyresykdommer.  Det er naturlig med samarbeid mellom Mattilsynet og reindriftsmyndighetene i slike situasjoner.

Samarbeid med Mattilsynet om dyrevelferd

Mattilsynet har forvaltningsmyndighet etter dyrevelferdsloven. Statsforvalteren samarbeider med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruk og reindrift. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner for Statsforvalteren, både i enkeltsaker og i mer langsiktig og overordna arbeid. Det holdes faste årlige møter mellom Statsforvalteren og Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Kontaktinfo kriseberedskapsutvalgene

Kriseberedskapsutvalg Nord-Trøndelag
Mattias Jåma, reinbeiteområdet – 90771847
Odd Arild Haugvold, Mattilsynet – 97522166
Mads Bukkvoll, Statsforvalteren – 73 19 93 89

Kriseberedskapsutvalg Sør-Trøndelag/Hedmark
Inge Even Danielsen, reinbeiteområdet – 91127950
Odd Arild Haugvold, Mattilsynet – 97522166
Mads Bukkvoll, Statsforvalteren – 73 19 93 89

Kriseberedskapsutvalg Reinlagene
Pål Grev, reindrifta – 90899510
Harald Øverby, Mattilsynet - 92090841
Mads Bukkvoll, Statsforvalteren – 73 19 93 89