Regionale tilretteleggingsmidler

Midler til regionale tilretteleggingstiltak  (RT-midler) tildeles fylkene årlig fra Landbruks- og matdepartementet, og forvaltes fra 1.01.2020 av Trøndelag fylkeskommune.  

Tilskudd kan gis til kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
Det kan også gis tilskudd etter § 3 til foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.
Dersom vilkårene i § 4 er oppfylt, kan en del av tilskuddet etter bestemmelsen også gis til tiltak administrert av fylkeskommunen.

Midlene skal primært brukes til:

  • Å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt 
  • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon og utvikling i primærjordbruket
  • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for utvikling av landbruksbaserte næringer
  • Kompetanseutvikling med formål å legge til rette for en næring, fagmiljøer eller klynger (ikke enkeltaktører og bedriftsretta tiltak)
  • Fellesprosjekter med andre aktører (regionalt partnerskap) og fellestiltak der prosjektet er av vesentlig betydning for landbruksrelatert næringsutvikling 
  • Det kan gis tilskudd inntil 75 % av samlet kostnadsoverslag
  • Søknad skal inneholde foretaksopplysninger om prosjekteier/søker, mål med prosjektet, beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres, tidsplan, opplysninger om hvem som skal utføre tiltakene, budsjett og finansieringsplan

Søknadsfristen er 15. februar og 15. september.

Sluttrapportering og anmodning om utbetaling av innvilgede prosjekter støttet med Utviklings- og tilretteleggingsmidler (UT-tilskudd) før 2020, sendes det til postmottak i Trøndelag fylkeskommune.

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.01.2021

Virkemidler til næringsutvikling og innovasjon i trøndersk landbruk 2021

Kommunal landbruksforvaltning, organisasjoner, kunnskapsutviklere, rådgivere med flere oppfordres til å jobbe fram prosjekt som kan gis tilskudd fra flere økonomiske virkemidler forvaltet av Trøndelag fylkeskommune.