Regionale klima- og miljømidler

Statsforvalteren mottar årlig midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet. Det er om lag 390 000 kroner igjen av potten inneværende år. Statsforvalteren åpner derfor for en ny søknadsomgang med søknadsfrist: 15. september 2021.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø i Trøndelag gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak. 

Tema som faller inn under programmet:

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp og karbonbinding
 • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
 • Forurensning til vann, jord og luft

Ved tildelingen vil vi prioritere prosjekter/tiltak i Trøndelag som fokuserer på:

 • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til klimavennlig driftspraksis og tilpasninger til et endra klima
 • Kunnskap om miljø og presisjonsutstyr for å redusere fare for avrenning og klimautslipp ved bruk av gjødsel og plantevern
 • Utprøving av tiltak for og kunnskapsformidling om redusert avrenning fra landbruket til vannforekomster med dårlig vannkvalitet
 • Informasjon om drenering
 • Ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner
 • Økt karbonfangst/-lagring

Programmet gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås. Prosjekter som bidrar til kompetanseoppbygging i Trøndelag eller informasjonstiltak rettet mot landbruksnæringa i Trøndelag vil bli prioritert.

Det kan ytes inntil 50 % tilskudd. Statsforvalteren kan unntaksvis gi høyere tilskuddssats i prosjekter av stor betydning for landbruket.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. I første rekke vil dette være:

 • Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner)
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Foretak

Søknader skal leveres i Agros (innlogging via Altinn). Nærmere informasjon om ordningen og søknadsskjema, se under lenker til høyre på siden.

For prosjekter av nasjonal karakter, herunder prosjekter lokalt eller regionalt, der spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst, tildeler Landbruksdirektoratet midler med søknadsfrist i oktober.